ASEAN UD 1.JPG
*
ASEAN UD 11.JPG
*
ASEAN UD 12.JPG
*
ASEAN UD 13.JPG
*

โครงการ “อาเซียนสัญจรโดยพันธกิจการศึกษา ปีการศึกษา 2555” ครั้งที่ 2
ณ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา จ.อุดรธานี

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2012 สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา จัดงาน “อาเซียนสัญจรโดยพันธกิจการศึกษา ปีการศึกษา 2555” ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา จ.อุดรธานี โดยมี นายประหยัด พิมพา ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 7 เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน มีการแสดงเพลงอาเซียนของนักเรียน ป.5-6 และการแสดงกลางแจ้งของนักเรียนชมรมนาฎศิลป์ บรรยายให้ความรู้เรื่องอาเซียนโดย ผป.ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกิจกรรมให้ความรู้ฐานอาเซียน 10 ฐาน เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของนักเรียน ครู และสมาชิกคริสตจักรท้องถิ่น เข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีโรงเรียนรัฐและเอกชนอีก 4 โรงเรียนได้รับเชิญให้เข้าร่วมในกิจกรรม “อาเซียนสัญจรโดยพันธกิจการศึกษา ปีการศึกษา 2555” ในครั้งนี้

Lone Tree