Welcome to OEM.Website

ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์

สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
Office of Education Ministry, The Church of Christ in Thailand Foundation


10 ถนนรัตนโกสินทร์  ตำบลวัดเกต  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50000

10 Rattanakosin Rd. City Chiangmai 50000
Tel : 053-242558, 243059. 243782  Fax :  053-247103 
E-mail : oemcct@yahoo.com    /     oemcct@hotmail.com
Website : www.oemcct.in.th

ผป. ถนอม      ปินตา              ผู้อำนวยการ     

      Thanom    Pinta              Director

ข่าวกิจกรรม โครงการ ประชาสัมพันธ์

รีทรีต รอง และ ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนมูลนิธิฯ
“จงทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ”

ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2014  สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ จัดทรีทรีตรองผู้อำนวยการ และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ หัวข้อ “จงทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ” ณ โรงแรมพาราไดซ์ จังหวัดอุดรธานี ในการรีทรีตครั้งนี้ มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานพันธกิจการศึกษา เข้าร่วม 25 โรงเรียน (จากจำนวนโรงเรียนทั้งหมด 26 โรงเรียน) จำนวน ประมาณ 70 คน เทศนาเปิดและสอนพระคัมภีร์ โดย ศจ.ดร.บุญรัตน์  บัวเย็น  ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย หัวข้อ “พลังประชากรของพระเจ้า” ผู้เข้าร่วมโครงการยังมีโอกาสร่วมนมัสการพระเจ้ากับพี่น้อง คริสตจักรนาไซ สปป.ลาว และร่วมในการถวายส่งเสริมพันธกิจคริสตจักรนาไซ และช่วยในการสร้างโบสถ์คริสตจักรนาทองที่ชำรุดเสียหายจากอัคคีภัยเมื่อหลายปีก่อน    การเยี่ยมคริสตจักรลาว เป็นพันธกิจส่วนหนึ่งของการรีทรีตครั้งนี้ด้วย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จัดประฃุมเตรียมงานวันการศึกษาเอกชน 2558

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2014  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดย นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรียกประชุมวางแผนแนวทางการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ปี 2558 ณ โรงเรียนโยนออฟอาร์ค บริหารธุรกิจ กรุงเทพฯ  โดยกำหนดจะจัดงานระหว่าง วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ กรุงเทพฯ

โรงเรียนเจริญราษฎร์ จ.แพร่
จัดฉลอง 120 ปีแห่งพระพร

เมื่อที่ 20 พฤศจิกายน 2014  โรงเรียนเจริญราษฎร์ จังหวัดแพร่ จัดนมัสการฉลอง 120 ปีแห่งพระพร ขอบคุณพระเจ้าที่ให้โรงเรียนมีโอกาสรับใช้พระเจ้าด้านการศึกษา และให้บริการชุมชนเรื่อยมาเป็นเวลา 120 ปี ในงานนี้มีการออกร้าน และการแสดงของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น เป็นที่น่าชื่นชมยินดีสำหรับผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ จากสำนักงานพันธกิจการศึกษา มีผู้อำนวยการและทีมงานเข้าร่วมเฉลิมฉลองด้วย

เยี่ยมโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2014  ผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ ไปเยี่ยมเยียนและติดตามโครงการพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จังหวัดน่าน และมีโอกาสพบปะประธานกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้บริหารโรงเรียน และยังมีโอกาสเยี่ยม หอประวัติศาสตร์ของโรงเรียนซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ซึ่งเป็นที่รวบรวมวัตถุ เอกสาร รูปภาพ อันมีค่าของมิชชั่นนารี  และชาวเมืองน่านไว้ เป็นมรดกสำหรับให้ชนรุ่นลูกหลานได้ชื่นชม

ประชุมสัมมนาประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารโรงเรียน
เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนมูลนิธิฯ

เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2014  ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาคริสตจักรฯ  สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ จัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน  รองฯ และ ผู้ช่วยฯ เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนมูลนิธิฯ ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง  “How to Drive Christian Schools in the Changing World ?”โดยเน้น 4 ด้านคือ Christian Leadership(ภาวะผู้นำคริสเตียน), Collaboration(ความร่วมมือ), Sharing Resources(การแบ่งปันทรัพยากร)  และ Networking(การสร้างโครือข่าย)

โรงเรียนรังษีวิทยาจัดนมัสการ
ระลึกการก่อตั้งโรงเรียนและบรรพชน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2014  โรงเรียนรังษีวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกการก่อตั้งโรงเรียน ครบ 67 ปี และระลึกถึงบรรพชนของคริสตจักร และโรงเรียน  การนมัสการครั้งนี้จัด ณ คริสตจักรที่ 1 ฝาง โดยมี ศจ.วิรัช โกยดุลย์ อดีตประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นผู้เทศนา และอธิษฐานเผื่อพันธกิจการศึกษาของโรงเรียนโดย ศจ.โรเบิร์ต คอลลินส์

คริสตจักรไทยผดุงธรรมป่าผึ้งฉลองครบ 100 ปี

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2014 คริสตจักรไทยผดุงธรรม ป่าผึ้ง  สังกัดคริสตจักรภาคที่ 4 แพร่ อุตรดิตถ์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดนมัสการฉลองการก่อตั้งคริสตจักรครบ 100 ปี  โดย Rev. Roder Mcleod Gillies มิชชั่นนารีคณะเพรสไบทีเรียน แห่งสหรัฐอเมริกา นำพระกิตติคุณเข้ามายังจังหวัดแพร่ เมื่อ ค.ศ. 1901 และก่อตั้งคริสตจักร ชื่อ “คริสตจักรป่าผึ้ง” ตามชื่อของหมู่บ้าน ในปี ค.ศ. 1914 โดยมี Rev. Charles R. Callender และ ผป.หลุม พันธุพงศ์ เป็นผู้เลี้ยงดูฟูมฟักสมาชิก

โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่(CDSC)
นมัสการพระเจ้าฉลองครบ 20 ปี(ค.ศ. 1994-2014)

เมื่อวันที่ 31  ตุลาคม 2014 โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่ จัดนมัสการฉลองโรงเรียนมีอายุครบ 20 ปี กล่าวเปิดงานโดย Rev. David Nescholta ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน และ คศ.สุภาพร ญาณสาร ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต และมีพิธีมอบถวายอาคารเรียนและอาคารอำนวยการ ประกอบพิธีเปิดโดย เอกอัครราชทูต Botschafter Rolf Schulze และ   Rev. Rainer Becker ผู้อำนวยการมูลนิธิมาร์บวกเกอร์มิชชั่น ประเทศเยอรมัน (Marburger Mission Deutschland) และ ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปัจจุบัน อาจาย์สมคิด บัวระวงค์ เป็นผู้จัดการ / ผู้อำนวยการโรงเรียน

การประชุมกรรมการพันธกิจการศึกษา
สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2014

เมื่อวันที่ 30  ตุลาคม 2014 สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดย ดร.รัศมี แดงสุวรรณ ประธานกรรมการพันธกิจการศึกษาฯ จัดประชุมคณะกรรมการพันธกิจการศึกษา สมัยสามัญ ครั้งที่ 3 /2014 ณ ห้องประชุมสำนักงานพันธกิจการศึกษา เพื่อพิจารณางบประมาณการสนับสนุนพัฒนาโรงเรียน ปี 2557 จากดอกผลกองทุนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และและพิจารณาวางแผนในการพัฒนาพันธกิจการศึกษาสู่อนาคต  โอกาสนี้ประธานกรรมการพันธกิจการศึกษาฯ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในนามของพันธกิจการศึกษา กับ ผป.สุรพงศ์ มิตรกูล ซึ่งได้รับเลือกจากที่ประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 33 เป็นเลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย วาระ ค.ศ. 2015-2018 ขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังในการรับใช้พระเจ้าสืบไป

ผู้บริหารโรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่
เยี่ยมสำนักงานพันธกิจการศึกษา

            เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2014 ผู้บริหารโรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ดำเนินการโดย มูลนิธิบ้านสานฝัน ร่วมกับภราดรภาพต่างประเทศ เยี่ยมพบปะ ผป.ถนอม ปินตา ผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษา เพื่อแนะนำโรงเรียน และปรึกษาหารือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำพันธกิจรับใช้พระเจ้าในด้านการศึกษาต่อไปในอนาคต

การประชุมสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 33
“จงทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ”(2 ทิโมธี 4:5, มัทธิว 19:26)

เมื่อวันที่ 13 -17 ตุลาคม 2014 สภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญครั้งที่ 33 หัวข้อ “จงทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ”(2 ทิโมธี 4:5, มัทธิว 19:26) ณ หอธรรมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ในวันที่ 17 ตุลาคม  2014 เพื่อพิจารณารายงานพันธกิจของสภาคริสตจักรฯ ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผนกำหนดนโยบายสภาคริสตจักรฯ ค.ศ. 2015-2018  ในการประชุมสมัชชาครั้งนี้ ได้มีการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ชุดใหม่ (ค.ศ.2015-2018) 4 ตำแหน่ง ผลการเลือกตั้ง ดังนี้  ประธานสภาคริสตจักรฯ ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์  รองประธานฯ ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ  เลขาธิการฯ ผป.สุรพงศ์ มิตรกูล และ เหรัญญิกสภาฯ ผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ ขอพระเจ้าทรงนำและเสริมกำลังกำลังในการรับใช้ของผู้บริหารสภาคริสตจักรฯ ทุกท่าน

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา
คุณภาพสู่มาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 30 กันยายน  2014  ณ โรงแรมปรินส์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดย ดร.บัณฑิต ศรีพุทธางกูร เลขาธิการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดประชุมผู้บริหาร และมอบโล่ พร้อมเกียรติบัตร แก่ โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ จำนวน 12 โรงเรียนที่ผ่านการตรวจประเมิน เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (World Class Standard School) ซึ่งโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ ผ่านการประเมิน 3 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการคิดขั้นพื้นฐาน
ตามจุดเน้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน  2014  สำนักงานพันธกิจการศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการคิดขั้นพื้นฐานตามจุดเน้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ราชเทวี  กรุงเทพฯ วิทยากรประกอบด้วย ดร.ดุสิต พรหมชนะ และทีมงาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ วิทยาลัย เชียงใหม่ ได้แก่ อาจารย์พงศ์เทพ นันตาบุญ อาจารย์ คะเณยะ อ่อนนาง  และ อาจารย์ ยงยุทธ์ ทองจำรูญ   ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ จากโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ 26 โรงเรียน จำนวน 145 คน

การบรรยายพิเศษ สภาคริสตจักรในประเทศไทย
และมาร์บูเกอร์มิชชั่น “จะเริ่มงานมิชชั่นได้อย่างไร”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน  2014  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ  คณะกรรมการส่งเสริมงานมิชชั่นสภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งมี ศจ,ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ รองประธานสภาคริสตจักรฯ เป็นประธานกรรมการ ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ   “จะเริ่มงานมิชชั่นได้อย่างไร”             (The Church of Christ in Thailand and Marburger Mission : Partnership in Missions) สำหรับประธานภาค หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ประสานงานภาค และ ผู้สนใจ  วิทยากรโดย Rev. Rainer Becker ผู้อำนวยการมูลนิธิมาร์บูร์เกอร์มิชชั่น ประเทศเยอรมนี

การประชุมหัวหน้าหน่วยงานสภาคริสตจักรฯ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน  2014  ผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทยเรียกประชุมหัวหน้าหน่วยงานสภาคริสตจักรฯ  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ราชเทวี  กรุงเทพฯ เพื่อติดตามการดำเนินการ และสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ ของหน่วยงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย

การประชุมกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรฯ
สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2014

เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน  2014  สภาคริสตจักรในประเทศไทยจัดประชุมกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญครั้งที่ 2/2014 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ราชเทวี  กรุงเทพฯ เพื่อติดตามการดำเนินการพันกิจต่าง ๆ ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย และพิจารณาตัดสินใจในเรื่องระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ ของคริสตจักร หน่วยงาน สถาบันต่าง ๆ

เยี่ยมเยียน นิเทศติดตามการเตรียมการ
เปิดชั้นมัธยมต้น โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา

เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน  2014  สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดย ผป.ถนอม ปินตา ผู้อำนวยการ และ ผป.สุรพงศ์ มิตรกูล ผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ได้มาติดตามการดำเนินการเปิดชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษาใน ปีการศึกษา 2558 นี้ ซึ่งมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ ได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว โดยนำทีมงานจากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนคู่พัฒนา อาจารย์อุบลรัตน์ คงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  อาจารย์นันทิยา ขัมภานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและบุคลากร มาตรวจด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน

POWER POINT

Power Point ประชุมสัมมนาติดตามการพัฒนาศักยภาพ
ทีมงานวิชาการ

1. PISA

2. “ถ้าวันนี้ฉันเป็นครู” 

3. SKR โรงเรียนสวนกุหลาบ

ประชุมสัมมนาติดตามการพัฒนาศักยภาพ
ทีมงานวิชาการโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ

เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน  2014  สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยจัด “ประชุมสัมมนาติดตามการพัฒนาศักยภาพทีมงานวิชาการ” ของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปรำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรฯ

เทศนาเปิดการสัมมนาโดย ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น  ประธานสภาคริสตจักรฯ วิทยากรให้ความรู้ในการประชุมสัมมนาประกอบด้วย แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “ถ้าวันนี้ฉันเป็นครู”   ดร.นิรันดร์ ตั้งธีระบัณฑิตกุล หัวหน้างานวัดผลประเมินผลและวิจัย กับ อาจารย์จรัญ ไชยศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานวิชาการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำเสนอ “รายงานผลสอบระดับชาติ (O-Net)โรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ”

ผู้บริหารสภาคริสตจักรประชุมพบปะ
กับบุคลากรหน่วยงานสภาคริสตจักรสำนักงานภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน  2014  ผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดย ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรฯ เรียกประชุมกับเจ้าหน้าที่ บุคลากรหน่วยงานสภาคริสตจักรฯ สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อทำความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการของสภาคริสตจักรฯ  และการปฏิบัติตามระเบียบฯ ของสภาคริสตจักรฯ การปรับฐานเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษหลังปิดงบประมาณ การปรับฐานเงินเดือน และเรื่องอื่น ๆ และเปิดให้ที่ประชุมได้มีโอกาสซักถามในประเด็นต่าง ๆ ด้วย

ประชุมคณะกรรมการพันธกิจการศึกษา
สมัยสามัญครั้งที่ 2/2014

เมื่อวันที่ 30  สิงหาคม 2014  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ ดร.รัศมี แดงสุวรรณ ประธานคณะกรรมการพันธกิจการศึกษาฯ  จัดประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2014 ณ เพื่อพิจารณางบประมาณพัฒนาโรงเรียนจากดอกผลกองทุนมูลนิธิฯ สำหรับปีการศึกษา 2557 และติดตามการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือโรงเรียนสภาคริสตจักรฯ
Delegations of CCT Schools

เมื่อวันที่ 28  สิงหาคม 2014  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นเจ้าภาพในการประชุมเครือข่ายโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 1. Harris Symposium (12-16 January 2014)  2. Language Immersion Program, New Zealand (Summer Course March 20-May 13, 2015  and Southland Academic Year (March 20-December 20, 2015/ July 17-April 20, 2016) และ 3. โครงการพันธกิจการศึกษาสู่เพื่อนบ้านอาเซียน ค่ายอาสาพัฒนามิตรภาพ ไทย-ลาว สำนักงานพันธกิจการศึกษา ร่วมกับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดค่ายอาสาพัฒนาระดับมัธยมศึกษา 16 โรงเรียน โดยกำหนดจัดที่ โรงเรียนมัธยมปลายวังเวียง เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว (15-23 มีนาคม 2015)

โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่เยี่ยมสำนักงานพันธกิจการศึกษา
เมื่อวันที่ 19  สิงหาคม 2014  ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ โดย อาจารย์มนุญวัฒนา ศิริสุจินต์ ผู้อำนวยการ และ อาจารย์พัชรินทร์ จริงเข้าใจ ผู้จัดการ และทีมงาน ได้มาเยี่ยมสำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ โดยมี ผป.ถนอม ปินตา ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ และแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายสัมพันธ์กันในระหว่างสถาบันการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
7 อุปนิสัยสำหรับนักการศึกษา (7 Habits for Educators)

เมื่อวันที่ 14-15  สิงหาคม 2014  สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  7 อุปนิสัยสำหรับนักการศึกษา (7 Habits for Educators) สำหรับผู้บริหารโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ ณ ห้องพระพร อาคารอำนวยการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพฯ  โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557  มีผู้บริหารโรงเรียนฯ เข้ารับการอบรม 35 ท่าน  วิทยากรในการอบรมฯ  มาจาก บริษัท Pac-Rim Future Leaders จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อ.นิกร ณ ลำพูน, อ.สันติ ศรัทธานันท์ และ อ.ยุวเรศ ภูมิวัฒน์  เทศนาเปิดอบรมโดย ศจ.ดร.ทพ.ศึกษา เทพอารีย์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา

ชนเผ่าพื้นเมืองคริสเตียนในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 8  สิงหาคม 2014  หน่วยงานพัฒนาและบริการสังคม สภาคริสตจักรในประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการประสานงานสิทธิมนุษยชนคริสตจักรภาคชนเผ่าฯลฯ จัดนมัสการพระเจ้าวันชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองคริสเตียนในประเทศไทยเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองสากล ณ คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ เทศนาโดย ศจ.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีพี่น้องชนเผ่าส่งตัวแทนเข้าร่วมนมัสการ ประมาณ 250 คน ประกอบด้วยชนเผ่า กะเหรี่ยง ลาหู่  ม้ง  ปลัง  ซึ่งสังกัดอยู่ในคริสตจักรภาคที่ 2  ภาคที่6  ภาคที่7  ภาคที่10  ภาคที่11  ภาคที่16  ภาคที่18  และ ภาคที่19

งาน CCT ASEAN DAY 2014
“We Love ASEAN”

เมื่อวันที่ 8  สิงหาคม 2014  สำนักงานบริหารนโยบายสภาคริสตจักรฯ ร่วมกับสำนักงานพันธกิจการศึกษา และ โรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ ในเชียงใหม่ จัดงานวันอาเซียน สภาคริสตจักรในประเทศไทยขึ้น ในหัวข้อ “We Love ASEAN”  ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่  มีครู-นักเรียน มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ ในเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง 8 โรง และบุคลากรหน่วยงานสถาบันร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นประชาคมอาเซียน  ส่งเสริมการสร้างสรรค์ และเผยแพร่ผลงานของเยาวชนต่อการเป็นประชาคมอาเซียน  และ การแสดงความภาคภูมิใจความเป็นประชาคมอาเซียนร่วมกัน โดยแสดงการบนเวทีและจัดนิทรรศการ

พันธกิจการศึกษาเยี่ยมโรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา

เมื่อวันที่ 28  กรกฎาคม 2014  สำนักงานพันธกิจการศึกษา โดย ผป.ถนอม ปินตา ผู้อำนวยการ และผู้แทนกรรมการพันธกิจการศึกษา 2 ท่านคือ ผป.สุรพงศ์ มิตรกูล  และ ศจ.ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ ได้ไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนสหคริสเตียนศึกษาอ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี  ได้มีโอกาสพบปะหารือกับผู้บริหารโรงเรียน กรรมการบริหารโรงเรียน ในการศึกษาความเป็นไปได้ และวางแผนในการขยายระดับชั้นเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในปีการศึกษา 2558

โรงเรียนปกรณ์พิทยา อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
จัดนมัสการพระเจ้ามอบถวายโรงเรียน


เมื่อวันที่ 25  กรกฎาคม 2014  โรงเรียนปกรณ์พิทยา อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี จัดนมัสการพระเจ้า ในพิธีมอบถวายโรงเรียน แก่มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยเข้าอยู่สังกัดสำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ นับเป็นโรงเรียนแห่งที่ 27 ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานพันธกิจการศึกษา

ประชุมเสวนาการดำเนินการปรับฐานเงินเดือนครู

เมื่อวันที่ 17-18  กรกฎาคม 2014  ผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดย ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรฯ  และ ผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรฯ เรียกประชุมเสวนาผู้จัดการโรงเรียนและผู้รับผิดชอบด้านเงินเดือน ของโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศ และคณะทำงานการปรับฐานเงินเดือนวุฒิปริญญาตรีฯ   ณ ห้องประชุมสำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ มีผู้เข้าประชุมจาก 26 โรงเรียน  จำนวน 50 คน

ประชุมสัมมนาเตรียมพร้อมรับประเมินภายนอกรอบ 4 ของ สมศ.
และการพัฒนาการเรียนการสอนตามกรอบ CEFR

เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2014  ณ สภาคริตจักรในประเทศไทย  สำนักงานพันธกิจการศึกษา จัดประชุมสัมนาผู้นำสถานศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินรอบ 4 ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา-สมศ. และการพัฒนาการเรียนการสอนตามกรอบ CEFR (Common European Framework of Reference for Language) มีประธานกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน และ รองฯ ผู้ช่วยฯ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา จาก 26 โรงเรียน เข้าประชุมสัมมนา 116 คน เทศนาเปิดโดย ผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักฯ โดยมีวิทยากรหลัก ประกอบด้วย ผศ.ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน  ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-สพฐ. และ ดร.วรนุช ตรีวิจิตรเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พร้อมทีมงาน

พิธีแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2014 มหาวิทยาลัยพายัพ    มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ณ Henry Luce Chapel โดย ศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้ประกอบพิธี และเทศนา หัวข้อ “ผู้เลี้ยงที่ดี”

คณะกรรมการพันธกิจการศึกษา
เยี่ยมโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2014 กรรมการพันธกิจการศึกษา ซึ่งมี ดร.รัศมี แดงสุวรรณ เป็นประธาน ได้นำกรรมการพันธกิจการศึกษาไปเยี่ยมเยียนพบปะผู้บริหาร กรรมการบริหาร โรงเรียนกุญแจคริสเตียน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี  และคณะมัคนายกคริสตจักรหัวกุญแจ  ได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการพัฒนาโรงเรียน ก้าวสู่อนาคต

การสำรวจค่าย Thai-Lao Student Camp วังเวียง

เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2014 สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ โดยความร่วมมือของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ได้เดินทางไป ยังโรงเรียนมัธยมตอนปลายวังเวียง แขวงนครเวียงจันทร์  เพื่อเตรียมจัดค่ายฤดูร้อนนักเรียนอาสาพัฒนา ระดับมัธยมสำหรับโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ ณ เมืองวังเวียงประเทศลาว โดย ผป.ถนอม ปินตา ผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ กับทีมงาน และ ศจ.ดร.สินธุ์ คิมหะจันทร์ กรรมการพันธกิจการศึกษา ได้ร่วมเดินทางเข้าไปสำรวจนี้พร้อมกับทีมงาน   วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ในประชาคมอาเซียน และฝึกฝนนักเรียนในการอุทิศ บริการสังคม การเรียนรู้ และมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอนเองและชุมชน

การรีทรีต อนุศาสกโรงเรียนมูลนิธิแห่ง
สภาคริสตจักรในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2014 สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ จัดอบรมอนุศาสก โรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย หัวข้อ “จงทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ” ณ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา จังหวัดเลย ตามโครงการของแผนปฏิบัติการพันธกิจการศึกษา 2556  โดย ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนาเปิดรีทรีต หัวข้อเทศนา “เราให้อะไรแก่ท่าน” (จาก ยอห์น 6:25-30 , 2 ทิโมธี 4:5) อนุศาสกมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และในการไปครั้งนี้ ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนจและร่วมนมัสการ ที่คริสตจักรบ้านนาไซ แขวงเวียงจันทร์  อีกด้วย

ประชุมผู้บริหารสภาคริสตจักรฯ ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2014 ณ สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ผู้บริหารสภาคริสตจักรฯ ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรฯ  ศจ.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ รองประธานสภาคริสตจักรฯ  ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรฯ  ผป. กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรฯ    จัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงาน ฝ่ายงาน สภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อติดตามการดำเนินพันธกิจในรอบ 4 เดือน และการชี้แจง การบริหารงาน และประสานงานต่าง ๆ

ประชุมอนุกรรมการ วิชาการนานาชาต

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2014 ณ บ้านพักกรุงเทพคริสเตียน ศาลาแดง สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ โดย ผป.ถนอม ปินตา ผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ จัดประชุมอนุกรรมการเตรียมสัมมนาวิชาการ ระดับนานาชาติ  สำหรับผู้รับใบอนุญาต  ผู้บริหารโรงเรียน และทีมงานประกันคุณภาพการศึกษา

การอบรมงานธุรการ สารบรรณ และเลขานุการ

เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2014 สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพงานธุรการ สารบรรณ และงานเลขานุการ โรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ณ บ้านพักกรุงเทพคริสเตียน ศาลาแดง กรุงเทพฯ (Bangkok Christian Guest House) ตามโครงการของแผนปฏิบัติการพันธกิจการศึกษา 2557  โดย อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา และ อาจารย์เปรมฤดี ปันกองงาม ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม Motiva เป็นวิทยากรหลัก ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 70 คน

การสัมมนาวิพากษ์ร่างแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จัดประชุมวิพากษ์ ร่างแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2557-2560  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิรินาถ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯมีผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเข้าประชุม 40 คน

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถาบันการศึกษา
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ดังต่อไปนี้
อาจารย์พิกุล เหง่าตระกูล ผู้อำนวยการ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย
อาจารย์อวยพร หว่างตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ผป.วิทูรย์ พงศ์พญา ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี
มน.แสงจันทร์ มิตรกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนปกรณ์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผป.ผศ.ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ขอพระเจ้าทรงประทานพระพร และเสริมกำลังในการรับใช้ตลอดไป
สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ

โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา และ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2014 โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา และ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา จัดนมัสการพระเจ้า ณ คริสตจักรสามัคคีธรรม อุดรธานี  เนื่องในเดือนระลึกโรงเรียนมูลนิธิแห่ง สภาคริสตจักรในประเทศไทย โดย ผป.ถนอม ปินตาผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษา เทศนา หัวข้อ “การใช้ตะลันต์เต็มตามศักยภาพ”(มัทธิว 25:14-30)

เยี่ยมโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา และอุดรคริสเตียนศึกษ

เมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2014  ผป.สุรพงศ์ มิตรกูล กรรมการพันธกิจการศึกษา  ผป.ถนอม ปินตา ผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษา และ คศ. ปริญญา ตาวินโน ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงราษฎร์ ได้ไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา และ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา เพื่อติดตามงานพัฒนาโรงเรียน และ บรรยายเกี่ยวกับการการจัดการเรียนภาษาอังกฤษ English Program -EP

ผู้บริหารสภาฯ พบประธานพันธกิจ และผู้บริหาร

เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2014 ณ ห้องประชุมอาคาร 75 ปี ศูนย์ประสานงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ภาคเหนือ  ผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย   โดย ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการฯ ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ รองประธานฯ และ ผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกฯได้เรียกประชุมประธานพันธกิจ และผู้บริหารสถาบันการศึกษา เพื่อชี้แจงและปรึกษาเกี่ยวกับการปรับฐานเงินเดือนบุคลากร สภาคริสตจักรในประเทศไทย

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพฯ เพื่อหารือ ติดตามการพัฒนาการดำเนินการของ สช.ด้านการบริหาร และเงินอุดหนุนจากรัฐ สำหรับโรงเรียนเอกชนปีการศึกษา 2557

นมัสการ และดำหัวประธานสภาคริสตจักรฯ
และ เกษียณอายุ ผป.บรรเลง ยะรินทร์

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2014 หน่วยงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ  จัดนมัสการพระเจ้าฯ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุการทำงาน ผป.บรรเลง ยะรินทร์ บุคลากรอาคาร 75 ปี

ณ ห้องนมัสการ อาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรฯ เทศนาโดย ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย  เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่สงกรานต์  บุคลากรหน่วยงานจึงจัดพิธีรดน้ำดำหัวประธานสภาคริสตจักรฯ ภายหลังการนมัสการ

การอบรมระบบบริหารงานโรงเรียนแบบบูรณาการ     
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2014 สำนักเหรัญญิก สภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดอบรมระบบ
บริหารงานโรงเรียนแบบบูรณาการ สำหรับโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

โดยใช้โปรแกรมบริหารงานโรงเรียนแบบบูรณาการ Infopro  ระบบคลังวัสดุ(Stock) และร้านค้า  และ ระบบครุภัณฑ์(ทรัพย์สินถาวร)และ ระบบบริหารงานบุคคล ณ อาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรฯ

การประชุมสัมมนาสรุประเมินผลพันธกิจฯ     

เมื่อวันที่ 24  เมษายน 2014 คริสตจักรภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาประเมินผลพันธกิจคริสตจักรภาคที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2013 ณ สำนักงานคริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อประเมิน และสรุปพันธกิจและแลกเปลียนประสบการณ์การทำพันธกิจร่วมกัน ระหว่างคริสตจักรภาค ที่ 1 เชียงใหม่ และ หน่วยงาน และสถาบัน ในจังหวัดเชียงใหม่

รีทรีตบุคลากรหน่วยงานสภาคริสตจักรฯ
ที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เมื่อวันที่7-9 เมษายน 2014 หน่วยงานบุคลากรสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดโครงการรีทรีตบุคลากรหน่วยงาน สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย หัวข้อ “จงทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ” (2 ทิโมธี 4:5  มัทธิว 19:26) ณ เกรทเธอร์แม่โขงลอร์จ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (บ้านไทยสามเหลี่ยมทองคำรีสอร์ท อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เทศนาเปิด โดย ศจ.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ รองประธานสภาคริสตจักรฯ สอนพระคัมภีร์ โดย ศจ. ดร.บุญรัตน์  บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรฯ   เทศนาประจำวันโดย ผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรฯ และเทศนาปิดการรีทรีต โดย ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย   การรีทรีตครั้งมีบุคลกรจากสำนักงานกรุงเทพฯ และเชียงใหม่เข้าร่วม 183 คน

งานมิชชั่นเดย์ Mission Day
Mission Posible คุณก็ทำได้

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2014 คณะกรรมการส่งเสริมงานมิชชั่นสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดงาน Mission Day  เพื่อเผยแพร่พันธกิจต่าง ๆ ของสภาคริสตจักรฯ โดยการจัดนิทรรศการ และเวทีระดมความคิดเห็น ณ อาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย เชียงใหม่ เวลา 09.30 – 16.30 น. การจัดงานมิชชั่นเดย์ครั้งต่อไป  กำหนดจะจัดในวันที่ 10  พฤษภาคม 2014 ณ ชั้น 6 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สัมมนาติดตามผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัด
ตามแผนยุทธศาสตร์สภาคริสตจักรฯ

            เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2014 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ สำนักงานบริหารนโยบาย สภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดสัมมนาผู้นำคริสตจักรภาค หัวหน้าหน่วยงานและสถาบัน “เหลียวหลัง แลหน้าการทำพันธกิจของพระเจ้าในสภาคริสตจักรในประเทศไทย”เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ฯ และระดมความคิดเห็นประเด็นปัญหาและพันธกิจประกอบการกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทย บรรยายพิเศษ หัวข้อ “พันธกิจของสภาคริสตจักรฯ ในสังคมไทยร่วมกัน”

การจากไปอยู่กับพระเจ้าของ แม่เคว แซ่งาม

            ขอพระเจ้าทรงประโลมใจ ผป.กู้ศักดิ์ สารกิตติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรฯ และญาติ ในการจากไปอยู่กับพระเจ้าของ แม่เคว แซ่งาม มารดา ล่วงหลับไปอยู่กับพระเจ้าอย่างสงบ ขณะอายุ 90 ปี ญาติตั้งศพนมัสการพระเจ้า  ณ คริสตจักรตรัง จ.ตรัง ในวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2014 และเคลื่อนร่างสู่สุสาน สุขนิรันดร์ จังหวัดตรัง วันที่ 3 เมษายน 2014 ประกอบพิธีโดย ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย

อบรมครูภาษาอังกฤษ Trends and Techniques in English Language Teaching        

เมื่อวันที่ 24-28  มีนาคม 2014 สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมปีที่ 1 – 6   โรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯหัวข้อ CCT’s 2rd Academic Conference : Trends and Techniques in English Language Teaching ณ อาคารเนลสัน เฮส์ (Neilson Hays Memorial Building, Wattana Academy)  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สุขุมวิท 19  กรุงเทพฯ

การประชุมกรรมการพันธกิจการศึกษา

เมื่อวันที่ 20  มีนาคม 2014 สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการพันธกิจการศึกษา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 /2013 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อติดตามงานพัฒนาสถาบันการศึกษาปีการศึกษา 2556 และการพิจารณาแผนและโครงการสำหรับปีการศึกษา 2557 ก่อนหน้าการประชุมครั้งนี้ได้มีการพบปะผู้บริหารโรงเรียน

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรฯ
ครั้งที่ 1/2014

            เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2014  สภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยคณะผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรฯ ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ รองประธานสภาคริสตจักรฯ ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรฯ และ ผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์  เหรัญญิกสภาคริสตจักรฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญครั้งที่ 1/2014

การสัมมนาส่งเสริมติดตามการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน     

เมื่อวันที่ 18-19  มีนาคม 2014 สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาส่งเสริมติดตามการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2015  ณ ห้องประชุมอาคาร จอห์น เอ.เอกิ้น ชั้น 11 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ เทศนาเปิดการอบรมโดย ผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรฯ  โดยมีวิทยากรหลัก ได้แก่ นายธานี แสงรัตน์ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 2 กรมเอเซียนตะวันออก กระทรวงต่างประเทศ  หัวข้อ  “ประชาคมอาเซียน (ASEAN   Community)

การอบรมเตรียมและพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3         

เมื่อวันที่ 9-13  มีนาคม 2014 สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดอบรมเตรียมและพัฒนาผู้นำของโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมโกลเด้น คราวน์ พลาซ่า  หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวิทยากรอบรมฯ ได้แก่ อาจารย์สมชัย ศิริสุจินต์ รักษาการผู้จัดการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค และ ผศ.ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ผป.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย   ผป.สุรพงศ์ มิตรกูล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  อนึ่ง การอบรมฯ ครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนในประเทศมาเลเซีย 2 แห่ง  คือ Methodist Boy’s School, Penang ปีนัง  และ Wesley Methodist School, Kuala Lumpur กัวลาลัมเปอร์

พันธกิจการศึกษา
เยี่ยมโรงเรียนกลุ่มล้านนา

            เมื่อวันที่ 4-6  มีนาคม 2014 สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ โดย ผป.ถนอม ปินตา ผู้อำนวยการ เยี่ยมโรงเรียนในกลุ่มล้านนา  ได้แก่ โรงเรียนเจริญราษฎร์ จังหวัดแพร่  โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จังหวัดน่าน และโรงเรียนวิชชานารี จังหวัดลำปาง จุดประสงค์การไปเยี่ยมครั้งนี้เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนความคิดและแนวทางพัฒนาโรงเรียน โดยเฉพาะการเปิดโปรแกรมภาษาอังกฤษ English Program- EP ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น EP  IEP  NP EMS  etc. แนะนำโดย ผป. สุรพงศ์ มิตรกูล  ผู้จัดการ- ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา และ คศ.ปริญญา ตาวินโน ผู้จัดการ- ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงราษฎร์

พิธีจบหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนสภาคริสตจักรฯ

            เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2014 โรงเรียนเคนเน็ตแมคเคนซี จังหวัดลำปาง โดยผู้บริหารโรงเรียน อ.สเปญ จริงเข้าใจ รักษาการผู้จัดการ และ ศจ.ปราโมทย์ วรพิทย์เบ็ญจา รักษาการผู้อำนวยการ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีจบหลักสูตรการศึกษา  ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  ณ ห้องประชุมของโรงเรียน

สัมมนาการปฎิรูปประเทศไทยด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

            เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2014  คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิรูปประเทศไทย ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  กรุงเทพฯ     เปิดสัมมนาโดย นายสมพร เทพสิทธา ประธานคณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การอบรมหลักสูตร STEP สำหรับผู้บริหารสถาบัน
และหัวหน้าหน่วยงาน

ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2014 สภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรพิเศษSTEP- Special Theological Evangelism Program สำหรับผู้บริหารสถาบัน และหัวหน้าหน่วยงาน

ณ สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ เทศนาเปิดการอบรมโดย ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย  และได้รับความกรุณาจากผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศเป็นวิทยากรหลักในการอบรมฯ โดย ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น  ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นวิทยากรในหัวข้อ “หลักการเทศนา” และ ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันต์อาจิณ รองประธานสภาคริสตจักรฯ เป็นวิทยากรหัวข้อ “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” และมีวิทยากรอื่น ๆ อีกหลายท่าน  มีผู้เข้าอบรม 50 คน

ขอแสดงความอาลัยในการจากไปอยู่กับพระเจ้าของ
คุณแม่ปราณี ขัตติยะ

            ขอแสดงความอาลัยรัก คุณแม่ปราณี ขัตติยะ ที่ได้จากไปอยู่กับพระเจ้า เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2014 ขณะอายุได้ 81 ปี  ญาติพี่น้องตั้งศพและจัดนมัสการ ณ คริสตจักรพระกรุณา ปากกอง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ในคืนวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2014 และเคลื่อนร่างสู่สุสานเม็งในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014 ขอพระเจ้าทรงโปรดประโลมใจ บุตรหลาน และญาติพี่น้องในการจากไปของผู้เป็นที่รักในครั้งนี้

ผู้บริหารสภาคริสตจักรฯ พบปะผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

            เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2014 ณ ห้องประชุมอาคาร 75 ปี (ศูนย์พันธกิจภาคเหนือ) เชียงใหม่ผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย เรียกประชุมหารือกับผู้บริหารโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ เพื่อหารือถึงแนวทางการปรับเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี ตามคำสั่งของทางราชการ มีผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิฯ เข้าประชุม 50 คน

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ
สภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2014

            เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2014 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรฯ กรุงเทพฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2014 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยมี ผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม

ขอแสดงความอาลัยในการจากไปอยู่กับพระเจ้าของ
ผู้ปกครอง ดร.นิตย์ดา เจนวานิช

            ขอแสดงความอาลัยรัก ผป.ดร.นิตย์ดา เจนวานิช ที่ได้จากไปอยู่กับพระเจ้า เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2014 ขณะอายุได้ 83 ปี  ญาติพี่น้องจัดนมัสการ ณ คริสตจักรสะพานเหลือง  กรุงเทพฯ ในคืนวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2014 และเคลื่อนร่างสู่สุสานในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2014 ขอพระเจ้าทรงโปรดประโลมใจ บุตรหลาน และญาติพี่น้องในการจากไปของผู้เป็นที่รัก

การรีทรีตผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

            เมื่อวันที่ 25-29 มกราคม 2014 สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดรีทรีตผู้บริหารโรงเรียนและกรรมการพันธกิจการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 เดินตามรอย       มิชชั่นนารีในการประกาศพระกิตติคุณ ยุคแรกเริ่ม ณ เมืองเชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองพิเศษ สิบสองปันนา  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน     การรีทรีตครั้งนี้มีผู้บริหารโรงเรียน กรรมการพันธกิจการศึกษา เข้าร่วม 46 คน  เทศนาเปิด และ สอนพระคัมภีร์โดย ศจ.ดร.สินธุ์ คิมหะจันทร์ กรรมการพันธกิจการศึกษาฯ หัวข้อ “เจ็ดประการเพื่อการพัฒนาคริสตจักร” ผู้เข้าร่วมรีทรีตได้มีโอกาส  ไปร่วมนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรบ้านโยน และ คริสตจักรเวียงเชียงรุ้ง  และมีโอกาสไปเยี่ยม คริสตจักรบ้านนาแล ด้วย

การรีทรีตหัวหน้าหน่วยงานและฝ่ายต่าง ๆ
สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20-22 มกราคม 2014 หน่วยงานบุคลากร สภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดรีทรีต หัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย หัวข้อ  “จงทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ” (2 ทิโมธี 4:5  มัทธิว 19:26) ณ บ้านสัมมนา หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี เทศนาเปิดโดย ศจ.ดร. บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย หัวข้อ  “ยืนยันความเชื่อแบบดาวิด” จากพระธรรม 1 ซามูเอล 17:30-37

การประชุมคณะกรรมการพันธกิจการศึกษาสามัญ ครั้งที่  4/2013

            เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2014 เวลา 10.00 น.  สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ โดย ดร.รัศมี แดงสุวรรณ ประธานคณะกรรมการพันธกิจการศึกษา ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพันธกิจการศึกษา สมัยสามัญครั้งที่ 4/2013 ณ สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ

การประชุมตารางบัญชีเงินเดือนสภาคริสตจักรฯ  

            เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2014 ณ สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย  คณะกรรมการจัดทำตารางบัญชีเงินเดือนสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยมี ผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นประธานฯ ได้จัดประชุมเพื่อหารือและจัดทำร่างบัญชีเงินเดือนสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อเสนอต่อกรรมการดำเนินงานฯ กรรมการมูลนิธิฯ และการประชุมกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรฯ ต่อไปตามขั้นตอน

คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนมูลนิธิฯ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา

            เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2014 คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานโรงเรียนมูลนิธิฯ โดยมี ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรฯ เป็นประธานฯ ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  โดยได้พบปะผู้บริหารกรรมการบริหารภายใน และหัวหน้ากลุ่มสาระ  รับฟังรายงาน โดยการนำเสนอโดยผู้บริหาร และกรรมการบริหารภายใน เพื่อร่วมกันปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนต่อไปในอนาคต

ผู้บริหารสภาคริสตจักรฯ เยี่ยมโรงเรียนปกรณ์พิทยา
อ.พูนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี

            เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2014 ผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศ โดยมี ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ รองประธานสภาคริสตจักรฯ  ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรฯ    ผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรฯ    ผป.ถนอม ปินตา ผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ  ผป.สุรพงศ์ มิตรกูล ผู้อำนวยการ-ผู้จัดการ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา และทีมงาน รองฯ ผู้ช่วยฯ ได้ไปเยี่ยมชม พบปะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนปกรณ์พิทยา