Welcome to OEM.Website

ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์

สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
Office of Education Ministry, The Church of Christ in Thailand Foundation


10 ถนนรัตนโกสินทร์  ตำบลวัดเกต  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50000

10 Rattanakosin Rd. City Chiangmai 50000
Tel : 053-242558, 243059. 243782  Fax :  053-247103 
E-mail : oemcct@yahoo.com    /     oemcct@hotmail.com
Website : www.oemcct.in.th

คศ.ปริญญา    ตาวินโน          รักษาการผู้อำนวยการ     

  • เอกสารการอบรมChristian Educators Leadership Training

  • AALP Leadership

  • เอกสารการอบรมเจ้าหน้าที่การเงิน – บัญชี โรงเรียนสังกัดพันธกิจการศึกษา

   วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2015 และวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2015

  • INFOPRO

ข่าวกิจกรรม โครงการ ประชาสัมพันธ์

การอบรม ติดตามระบบการบริหารโรงเรียนแบบบูรณาการ Infopro

            เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม 2015  สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ จัดอบรมโครงการอบรม ติดตามระบบการบริหารงานโรงเรียนแบบบูรณาการ INFOPRO โรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่1)  ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยในวันที่ 12 ตุลาคม 2015 สำหรับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก มีบุคลากรเข้ารับการอบรม 40 คน และในวันที่ 13 ตุลาคม 2015 สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ มีบุคลากรเข้ารับการอบรม 30 คน วิทยากร  คุณพัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้อำนวยการหน่วยงานตรวจสอบภายใน สภาคริสตจักรฯ และ คุณจิระสิทธิ์ ทิมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบอินโฟโปร  สภาคริสตจักรในประเทศไทย

การอบรมสัมมนา
Asian Academy for Leadership and Peace

เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2015 สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ จัดประชุมสัมมนา หัวข้อ Asian Academy for Leadership and Peace  In Search of Christian Leadership Training ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย  ถนนพญาไท  กรุงเทพฯ    มีผู้เข้ารับการอบรม 35 ท่าน จากโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย วิทยากร คือ Prof. Dr. John Zechariah, Chairman Asian Academy for Leadership and Peace หัวข้อการอบรมประกอบด้วย

 1. Characteristics and qualities  of  Christian Leadership

: Biblical Leadership, Shepherd  Leadership, Servant  Leadership, Leadership role as a Facilitator, Humanistic Leadership, and Spiritual Leadership.

 1. Developing Leadership Role for Organization.
การอบรมครั้งนี้ ดำเนินการโดยใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด ตลอดการประชุมสัมมนา โดยไม่มีการแปล  ตั้งแต่การนำนมัสการ การแบ่งปัน การอธิษฐาน และการบรรยายของวิทยากร

การประชุมคณะกรรมการพันธกิจการศึกษาสามัญ ครั้งที่  3/2015

            เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2015 เวลา 10.00 น.  สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ โดย ศจ.ดร.สินธุ์ คิมหะจันทร์  ประธานคณะกรรมการพันธกิจการศึกษา ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพันธกิจการศึกษา สมัยสามัญครั้งที่ 3/2015 ณ สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ เพื่อติดตามงานโครงการต่าง ๆ ของสำนักงาน และโรงเรียนในสังกัด และพิจารณาปรับปรุงร่างระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ

โรงเรียนปรินส์รอยฯ เวียงป่าเป้า
จัดกิจกรรมกีฬาสี นักเรียนประจำปี

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2015 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยอาจารย์ยุทธชัย ดำรงมณี ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมกีฬาสี นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558  นักกีฬาเดินขบวนพาเรด จากที่ว่าการอำเภอมายังโรงเรียน ระยะทาง 2 กม.เศษ  โดยนายอำเภอเวียงป่าเป้า ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ปัจจุบันโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เวียงป่าเป้ามีจำนวนนักเรียน 430 คน เป็นโรงเรียนน้องใหม่ล่าสุดของพันธกิจการศึกษาฯ

การสัมมนาความร่วมมือในการประกาศพระกิตติคุณ
และการอภิบาลนักเรียน ระหว่างโรงเรียนและคริสตจักร

เมื่อวันที่  7-8 กันยายน 2015 สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดสัมมนาโครงการ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างคริสตจักรท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาในการประกาศพระกิตติคุณ  ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช(7 กันยายน)  และ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง (8 กันยายน)  โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558  ของสำนักงานพันธกิจการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1   เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการประกาศพระกิตติคุณในโรงเรียน
2   เพื่อแสวงหาเครื่องมือ วิธีการ และแนวทางในการประกาศพระกิตติคุณอย่างมีเป้าหมาย
3   เพื่อหนุนใจเสริมสร้างกำลังในทำพันธกิจร่วมกันอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

            กลุ่มผู้เข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ทีมศาสนกิจ ประธานคริสตจักรภาค ผู้ประสานงาน และศิษยาภิบาล  ในคริสตจักรภาคที่ 9  และ ภาคที่ 17

“หนึ่งล้านต้น สภาคริสตจักรในประเทศไทย
คิดห่วงใย ในผืนโลก

            เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2015 สภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดวันรณรงค์ปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “หนึ่งล้านต้น  สภาคริสตจักรในประเทศไทย คิดห่วงใย ในผืนโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ปลูกต้นไม้ คืนสภาพแวดล้อมที่ดีในพื้นที่ของคริสตจักร หน่วยงาน สถาบันและชุมชนจำนวน 1 ล้านต้นทั่วประเทศ  เริ่มต้น kick off โครงการที่สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจาก คริสตจักรภาค หน่วยงาน สถาบันการศึกษาสังกัดมูลนิธิฯ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพิธี กล่าวรายงานโดย ผป.สุรพงศ์ มิตรกูล เลขาธิการสภาคริสตจักรฯ  อธิษฐานเปิดโดย ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรฯ มีผู้เข้าร่วมในกิจกรรม ครั้งนี้ประมาณ 700 คน

เยี่ยมเยียน ติดตามงานคริสเตียนศึกษา
โรงเรียนเจริญราษฎร์ จ.แพร่

            เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2015 ผป.ถนอม ปินตา ผชช. คริสเตียนศึกษา สำนักงานพันธกิจการศึกษา ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนเจริญราษฎร์ จังหวัดแพร่  ได้พบกับผู้บริหารโรงเรียน  กรรมการบริหารโรงเรียน อนุศาสก และทีมงาน  เพื่อติดตามงาน โครงการพัฒนาคริสเตียนศึกษาและศาสนกิจในโรงเรียน

เยี่ยมเยียน ติดตามงานคริสเตียนศึกษา
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2015 ผป.ถนอม ปินตา ผชช. คริสเตียนศึกษา สำนักงานพันธกิจการศึกษา ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ได้พบกับผู้บริหารโรงเรียน  กรรมการบริหารโรงเรียน อนุศาสก และทีมงาน  เพื่อติดตามงาน โครงการพัฒนาคริสเตียนศึกษาและศาสนกิจในโรงเรียน

เยี่ยม นิเทศ งานคริสเตียนศึกษา ร.ร.วิชชานารี
จังหวัดลำปาง

            เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2015 สำนักงานพันธกิจการศึกษา โดย ผป.ถนอม ปินตา พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักงานฯ  ไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนวิชชานารี จังหวัดลำปาง เพื่อนิเทศติดตามงานคริสเตียนศึกษา  งานโครงการพัฒนาโรงเรียนโดยดอกผล จากกองทุนพัฒนามูลนิธิฯ และงานการลงโปรแกรม Infopro ในการบริหารจัดการด้านพัสดุ ครุภัณฑ์  โดย มี อาจารย์วันเพ็ญ นำทาน รักษาการผู้อำนวยการ และ อาจารย์สุวารี เก๋ยงคำ รักษาการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ พร้อมทีมงาน คศ.มนตรี ขัดสีใส อนุศาสก พร้อมทีมงานนักเรียน Mission Team (ม.5-6) นำเสนอรายงานกิจกรรมศาสนกิจและ คริสเตียนศึกษา  การเยี่ยมเยียนครั้งนี้ เพื่อสนับสนุน ให้กำลังใจและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนตามแผนยุทธศาสตร์ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย

เยี่ยม นิเทศ งานคริสเตียนศึกษา ร.ร.เคนเน็ตแมคเคนซี
จังหวัดลำปาง

            เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2015 สำนักงานพันธกิจการศึกษา โดย ผป.ถนอม ปินตา พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักงานฯ  ไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนเคนเน็ตแมคเคนซี จังหวัดลำปาง เพื่อนิเทศติดตามงานคริสเตียนศึกษา  งานโครงการพัฒนาโรงเรียนโดยดอกผล จากกองทุนพัฒนามูลนิธิฯ และงานการลงโปรแกรม Infopro ในการบริหารจัดการด้านพัสดุ ครุภัณฑ์  โดย มี ดร.วีณา หาญใจ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ พร้อมทีมงาน คศ.มานพ สุริยะคำ หัวหน้างานศาสนกิจนำเสนอรายงานคริสเตียนศึกษา  การเยี่ยมเยียนครั้งนี้ เพื่อสนับสนุน ให้กำลังใจและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนตามแผนยุทธศาสตร์ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย

เลขาธิการสภาคริสตจักรฯ และพันธกิจการศึกษา
เยี่ยมโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษาและอุดรคริสเตียนวิทยา

            เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2015 ผป.สุรพงศ์ มิตรกูล เลขาธิการสภาคริสตจักรฯ  คศ.ปริญญา ตาวินโนรักษาการ ผอ สำนักงานพันธกิจการศึกษา และ ผป.ถนอม ปินตา ผชช คริสเตียนศึกษา ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษาและอุดรคริสเตียนวิทยา ได้พบกับผู้บริหารโรงเรียน  กรรมการบริหารโรงเรียน อนุศาสก และทีมงาน  เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการเขียนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สภาคริสตจักรฯ และการพัฒนาคริสเตียนศึกษาและศาสนกิจในโรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หัวข้อ “จงกระทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ” (2ทิโมธี 4:5)
การประกาศพระกิตติคุณในโรงเรียนอย่างเกิดผล

            เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2015 สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกาศพระกิตติคุณในโรงเรียนอย่างเกิดผล” สำหรับผู้บริหาร อนุศาสก ทีมงาน หัวข้อ “จงกระทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ” (2ทิโมธี 4:5) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานพันธกิจการศึกษา เทศนาเปิดโดย ศจ.ดร.สินธุ์ คิมหะจันทร์ ประธานกรรมการพันธกิจการศึกษา  มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จากโรงเรียนมูลนิธิฯ 27 โรง จำนวน 89 คน

นิเทศ เยี่ยมเยียนงานคริสเตียนศึกษา

          ผป.ถนอม ปินตา ผู้เชี่ยวชาญด้านคริสเตียนศึกษา สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ ได้ไปนิเทศ เยี่ยมเยียน งานคริสเตียนศึกษา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จ.เชียงราย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เวียงป่าเป้า โรงเรียนผดุงราษฎร์ จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการพันธกิจการศึกษา
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2015

            เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2015  สำนักงานพันธกิจการศึกษา โดย ศจ.ดร.สินธุ์ คิมหะจันทร์ ประธานกรรมการพันธกิจการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพันธกิจการศึกษา สมัยวิสามัญครั้งที่ 1/2015 ณ ห้องประชุมอาคารอนุบาล โรงเรียนเคนเน็ตแมคเคนซี จ.ลำปาง เพื่อพิจารณาแผน โครงการ แนวทาง  การพัฒนาโรงเรียน และงบประมาณจากดอกผลกองทุนมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความจำเป็นต้องการ  และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และทำข้อเสนอแนะต่อสภาคริสตจักรในประเทศไทยต่อไป

การสัมมนากรรมการพันธกิจการศึกษา
หัวข้อ “แลหลัง มองหน้า การทำพันธกิจการศึกษา
ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย”

เมื่อวันที่13 กรกฎาคม 2015 สำนักงานพันธกิจการศึกษา โดย ศจ.ดร.สินธุ์ คิมหะจันทร์ ประธานกรรมการพันธกิจการศึกษา จัดสัมมนา คณะกรรมการพันธกิจการศึกษา หัวข้อ “แลหลัง มองหน้า การทำพันธกิจการศึกษาของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย” ณ ห้องประชุม Victor McAnallen สำนักงานพันธกิจการศึกษา  เชียงใหม่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ระดมสมองในการนำเสนอแนวทางในการพัฒนาพันธกิจการศึกษา บทบาทหน้าที่ของกรรมการพันธกิจการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจการศึกษา และ บทสรุปรายงานการสังเคราะห์ผลการวิจัย เรื่อง “การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM)ของโรงเรียนมูลนิธิฯ”  ต่อผู้บริหารสภาคริสตจักรฯ ตามแนวนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทย

ประชุมสัมมนาของโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ
 “โรงเรียนก้าวหน้า...วิชาการเข้มแข็ง”

            เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2015 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย   สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ จัดประชุมสัมมนาหัวข้อ “โรงเรียนก้าวหน้า....วิชาการเข้มแข็ง” สำหรับ ผู้อำนวยการ  รองฯ-ผู้ช่วยฯ ฝ่ายวิชาการ  แผนนโยบาย การประกันคุณภาพการศึกษา และหัวหน้างานสอนภาษาอังกฤษตาม กรอบ CEFR  มีผู้เข้ารับการประชุมสัมมนาจากโรงเรียนมูลนิธิฯ 27 โรง จำนวน 120 คน โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ เป็นผู้นำความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้าประชุมสัมมนา

การสัมมนาประธานกรรมการบริหาร
และผู้บริหารโรงเรียน

            เมื่อวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2015 สำนักงานพันธกิจการศึกษาจัดสัมมนาประธานกรรมการบริหารโรงเรียน กับ ผู้บริหารโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย (25 มิถุนายน) และผู้บริหารโรงเรียนมูลนิธิฯ ที่อายุการทำงาน ไม่เกิน 5 ปี (26 มิถุนายน) ณ สำนักงานพันธกิจการศึกษา เชียงใหม่  โดยมีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ “บทบาทของประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารในการพัฒนาโรงเรียนมูลนิธิฯ” โดย ผป.สุรพงศ์  มิตรกูล  เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย     “โรงเรียนมูลนิธิฯ จากอดีต  ปัจจุบัน และอนาคต ที่ท้าทาย”  โดย ผป.ดร.สิริลักษณ์   เฟื่องกาญจน์  ผู้จัดการ–ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย “การบริหารงานการเงินและการตรวจสอบบัญชีภายใน” โดย มน.พัชราภรณ์   ดวงชื่น   ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบบัญชีภายใน สภาคริสตจักรในประเทศไทย    และ แผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการพันธกิจการศึกษา  ปีการศึกษา 2558 โดย   คศ. ปริญญา  ตาวินโน  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ

โรงเรียนเจริญราษฎร์จัดนมัสการระลึกโรงเรียน

            เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2015 โรงเรียนเจริญราษฎร์ จังหวัดแพร่  สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดนมัสการเนื่องในวันระลึกการทำพันธกิจครบ 121 ปี ณ คริสตจักรที่ 1 แพร่กิตติคุณ  และมีพิธีแต่งตั้งอนุศาสก กรรมการนักเรียน โดย ศจ.ถาวร สุตีคา ศิษยาภิบาลคริสตจักรฯ เทศนา โดย ศจ.ประสงค์ วงศ์สิงห์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน

แนะนำโรงเรียน ความหวัง เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เมื่อต้นต้นเดือนพฤษภาคม  ค.ศ. 2015 สภาคริสตจักรในประเทศไทยได้ซื้อกิจการโรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย  และมอบหมายให้โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยบริหารจัดการตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
            โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า ก่อตั้ง ปี ค.ศ.1988  ตั้งอยู่  เลขที่ 276 หมู่ 4 ตำบลสันสลี  อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ 24 ไร่ 3 งาน  ตั้งอยู่ในย่านชุมชน  มีนักเรียน (2557) จำนวน 464 คน ครู 38 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับบริบาล – ชั้นมัธยมปีที่ 3  ปรัชญา “คุณธรรมนำวิชาการ” คำขวัญ “การเรียนดี ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”  สีประจำโรงเรียนคือ เขียว ขาว แดง  ตราประจำโรงเรียนคือคันประทีปทองคำ ซึ่งหมายถึง “การศึกษาเป็นแสงสว่างนำทางชีวิต”  มีอาคาร 4 หลัง ได้แก่ อาคารอนุบาล อาคารทรงเจิม อาคารร่วมใจ และ อาคารพระพร  ผู้ก่อตั้งคือ อาจารย์มนู ศิริกัน และ อาจารย์จันทร์งาม ภรรยา

การซื้อโรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้าครั้งนี้ถือว่าเป็นการขยายอาณาจักรของพระเจ้าออกไป

โรงเรียนเคนเน็ตแมคเคนซีจัดรีทรีตบุคลากรครู
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2015    ณ โรงแรมรีเจนต์ ลอร์จ จ.ลำปาง   โรงเรียนเคนเน็ตแมคเคนซี

จัดรีทรีตบุคลากรครูในโรงเรียน หัวข้อ “จงกระทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ” โดยได้เชิญ ผป.สุรพงศ์ มิตรกูล เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย   และ ครูศาสนา ปริญญา ตาวินโน รษก.ผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษา เป็นวิทยากร

รีทรีตผู้บริหารโรงเรียน
และกรรมการพันธกิจการศึกษาฯ

เมื่อวันที่ 27-30  มกราคม 2015  สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  จัดรีทรีตผู้บริหารโรงเรียนและกรรมการพันธกิจการศึกษา หัวข้อ “จงทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ” ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี   มีผู้เข้าร่วมรีทรีต 50 คน เทศนาเปิดโดยประธานสภาคริสตจักรฯ และมีรายการพบผู้บริหารสภาคริสตจักรฯ ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารสภาคริสตจักรฯ โดยมี ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์  ประธานสภาคริสตจักรฯ  ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ รองประธานประธานสภาคริสตจักรฯ(ติดภาระจำเป็น)    ผป.สุรพงศ์ มิตรกูล เลขาธิการสภาคริสตจักรฯ   และ ผป. กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรฯ  ในการรีทรีตครั้งนี้ ผู้บริหารโรงเรียนได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาธรรมชาติทางทะเล เกาะสมุยและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ด้วย

สภาคริสตจักรในประเทศไทยจัดประชุมกรรมการอำนวยการ
สภาคริสตจักรฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2015

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2015  ณ สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ สภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารสภาคริสตจักรฯ โดยมี ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์  ประธานสภาคริสตจักรฯ  ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ รองประธานประธานสภาคริสตจักรฯ    ผป.สุรพงศ์ มิตรกูล เลขาธิการสภาคริสตจักรฯ   และ ผป. กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรฯ จัดให้มีการประชุมกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2015 เพื่อชี้แจงนโยบายสภาคริสตจักรฯ ค.ศ. 2015-2018 และแจ้งเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละพันธกิจสนองนโยบายสภาคริสตจักรในประเทศไทย และเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินงานฯและกรรมการมูลนิธิฯ 5 ท่านจากที่ประชุมกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรฯ
 

ผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ประชุมพบปะผู้หัวหน้าหน่วยงานสภาคริสตจักรฯ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2015  ณ อาคาร 75 ปี ศูนย์ประสานงานสภาคริสตจักรฯ ภาคเหนือ  ผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์  ประธานสภาคริสตจักรฯ  ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ รองประธานประธานสภาคริสตจักรฯ    ผป.สุรพงศ์ มิตรกูล เลขาธิการสภาคริสตจักรฯ   และ ผป. กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรฯ  เพื่อชี้แจงนโยบายสภาคริสตจักรฯ ค.ศ. 2015-2018 และแจ้งเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละพันธกิจสนองนโยบายสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ประชุมกรรมการพันธกิจการศึกษา

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2015 สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยจัดประชุมคณะกรรมการพันธกิจการศึกษา สมัยสามัญครั้งที่ 4/2015 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อพิจารณารับรองงบประมาณประจำปีการศึกษา 2558 ของสถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานพันธกิจการศึกษา

สัมมนาคณะกรรมการพันธกิจการศึกษา

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2015  สำนักงานพันธกิจ การศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศ โดยคณะกรรมการพันธกิจการศึกษา วาระ ค.ศ. 2011-2015 โดยมี ดร.รัศมี แดงสุวรรณ เป็นประธาน จัดสัมมนาหัวข้อ “รวมพลังสร้างขอบฟ้าใหม่ให้โรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ

โรงเรียนและหน่วยงานมาเยี่ยม
อวยพรคริสตมาสและปีใหม่ สำนักงานพันธกิจการศึกษา

ช่วงเทศกาลคริสตมาส ธันวาคม 2014 โรงเรียนมูลนิธิฯ และหน่วยงานสภาคริสตจักรฯได้มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และอวยพรเนื่องในวันคริสตมาส และเทศกาลปีใหม่ 2015 แก่ เจ้าหน้าที่ บุคลากร สำนักงานพันธกิจการศึกษา  ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรท่าน

หน่วยงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย
สำนักงานภาคเหนือจัดฉลองวันคริสตมาส

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2014 หน่วยงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จัดนมัสการเฉลิมฉลองคริสตมาส ณ อาคาร 75 ปี  มีกิจกรรมสังสันท์คริสตมาสรื่นเริงในภาคเช้า  ภาคเย็นมีการนมัสการพระเจ้า  เทศนาแบ่งปันโดย ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรฯ  ค.ศ. 2015-2018   มีสมาชิกหน่วยงาน และตัวแทนสถาบันเข้าร่วมเฉลิมฉลองด้วยความปีติยินดี

ผู้บริหารโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ
ศึกษาดูงานประเทศเกาหลี

เมื่อวันที่7-10ธันวาคม2014 สภาคริสตจักรในประเทศไทยได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษาสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

นำโดย ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันต์อาจิณ รองประธานสภาคริสตจักรฯ ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรฯ ผป.รวี บัวเย็น ปลัดสำนักเลขาธิการ และ ศจ.ดร.สินธุ์ คิมหะจันทร์ กรรมการพันธกิจการศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ 23 โรง จำนวน 35 คน   คณะผู้บริหารฯได้ไปร่วมนมัสการและดูงาน คริสตจักร Saemoonan Presbyterian Church, มหาวิทยาลัย Hansei University, โรงเรียน มหาวิทยาลัย Ewha Womans University Elementary School, และ สถาบัน Korean Educational Development Institute (KEDI)  ทางโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานครั้งนี้

รีทรีต รอง และ ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนมูลนิธิฯ
“จงทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ”

ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2014  สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ จัดทรีทรีตรองผู้อำนวยการ และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ หัวข้อ “จงทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ” ณ โรงแรมพาราไดซ์ จังหวัดอุดรธานี ในการรีทรีตครั้งนี้ มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานพันธกิจการศึกษา เข้าร่วม 25 โรงเรียน (จากจำนวนโรงเรียนทั้งหมด 26 โรงเรียน) จำนวน ประมาณ 70 คน เทศนาเปิดและสอนพระคัมภีร์ โดย ศจ.ดร.บุญรัตน์  บัวเย็น  ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย หัวข้อ “พลังประชากรของพระเจ้า” ผู้เข้าร่วมโครงการยังมีโอกาสร่วมนมัสการพระเจ้ากับพี่น้อง คริสตจักรนาไซ สปป.ลาว และร่วมในการถวายส่งเสริมพันธกิจคริสตจักรนาไซ และช่วยในการสร้างโบสถ์คริสตจักรนาทองที่ชำรุดเสียหายจากอัคคีภัยเมื่อหลายปีก่อน    การเยี่ยมคริสตจักรลาว เป็นพันธกิจส่วนหนึ่งของการรีทรีตครั้งนี้ด้วย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จัดประฃุมเตรียมงานวันการศึกษาเอกชน 2558

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2014  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดย นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรียกประชุมวางแผนแนวทางการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ปี 2558 ณ โรงเรียนโยนออฟอาร์ค บริหารธุรกิจ กรุงเทพฯ  โดยกำหนดจะจัดงานระหว่าง วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ กรุงเทพฯ

โรงเรียนเจริญราษฎร์ จ.แพร่
จัดฉลอง 120 ปีแห่งพระพร

เมื่อที่ 20 พฤศจิกายน 2014  โรงเรียนเจริญราษฎร์ จังหวัดแพร่ จัดนมัสการฉลอง 120 ปีแห่งพระพร ขอบคุณพระเจ้าที่ให้โรงเรียนมีโอกาสรับใช้พระเจ้าด้านการศึกษา และให้บริการชุมชนเรื่อยมาเป็นเวลา 120 ปี ในงานนี้มีการออกร้าน และการแสดงของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น เป็นที่น่าชื่นชมยินดีสำหรับผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ จากสำนักงานพันธกิจการศึกษา มีผู้อำนวยการและทีมงานเข้าร่วมเฉลิมฉลองด้วย

เยี่ยมโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2014  ผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ ไปเยี่ยมเยียนและติดตามโครงการพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จังหวัดน่าน และมีโอกาสพบปะประธานกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้บริหารโรงเรียน และยังมีโอกาสเยี่ยม หอประวัติศาสตร์ของโรงเรียนซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ซึ่งเป็นที่รวบรวมวัตถุ เอกสาร รูปภาพ อันมีค่าของมิชชั่นนารี  และชาวเมืองน่านไว้ เป็นมรดกสำหรับให้ชนรุ่นลูกหลานได้ชื่นชม

ประชุมสัมมนาประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารโรงเรียน
เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนมูลนิธิฯ

เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2014  ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาคริสตจักรฯ  สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ จัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน  รองฯ และ ผู้ช่วยฯ เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนมูลนิธิฯ ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง  “How to Drive Christian Schools in the Changing World ?”โดยเน้น 4 ด้านคือ Christian Leadership(ภาวะผู้นำคริสเตียน), Collaboration(ความร่วมมือ), Sharing Resources(การแบ่งปันทรัพยากร)  และ Networking(การสร้างโครือข่าย)

โรงเรียนรังษีวิทยาจัดนมัสการ
ระลึกการก่อตั้งโรงเรียนและบรรพชน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2014  โรงเรียนรังษีวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกการก่อตั้งโรงเรียน ครบ 67 ปี และระลึกถึงบรรพชนของคริสตจักร และโรงเรียน  การนมัสการครั้งนี้จัด ณ คริสตจักรที่ 1 ฝาง โดยมี ศจ.วิรัช โกยดุลย์ อดีตประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นผู้เทศนา และอธิษฐานเผื่อพันธกิจการศึกษาของโรงเรียนโดย ศจ.โรเบิร์ต คอลลินส์

คริสตจักรไทยผดุงธรรมป่าผึ้งฉลองครบ 100 ปี

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2014 คริสตจักรไทยผดุงธรรม ป่าผึ้ง  สังกัดคริสตจักรภาคที่ 4 แพร่ อุตรดิตถ์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดนมัสการฉลองการก่อตั้งคริสตจักรครบ 100 ปี  โดย Rev. Roder Mcleod Gillies มิชชั่นนารีคณะเพรสไบทีเรียน แห่งสหรัฐอเมริกา นำพระกิตติคุณเข้ามายังจังหวัดแพร่ เมื่อ ค.ศ. 1901 และก่อตั้งคริสตจักร ชื่อ “คริสตจักรป่าผึ้ง” ตามชื่อของหมู่บ้าน ในปี ค.ศ. 1914 โดยมี Rev. Charles R. Callender และ ผป.หลุม พันธุพงศ์ เป็นผู้เลี้ยงดูฟูมฟักสมาชิก

โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่(CDSC)
นมัสการพระเจ้าฉลองครบ 20 ปี(ค.ศ. 1994-2014)

เมื่อวันที่ 31  ตุลาคม 2014 โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่ จัดนมัสการฉลองโรงเรียนมีอายุครบ 20 ปี กล่าวเปิดงานโดย Rev. David Nescholta ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน และ คศ.สุภาพร ญาณสาร ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต และมีพิธีมอบถวายอาคารเรียนและอาคารอำนวยการ ประกอบพิธีเปิดโดย เอกอัครราชทูต Botschafter Rolf Schulze และ   Rev. Rainer Becker ผู้อำนวยการมูลนิธิมาร์บวกเกอร์มิชชั่น ประเทศเยอรมัน (Marburger Mission Deutschland) และ ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปัจจุบัน อาจาย์สมคิด บัวระวงค์ เป็นผู้จัดการ / ผู้อำนวยการโรงเรียน

การประชุมกรรมการพันธกิจการศึกษา
สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2014

เมื่อวันที่ 30  ตุลาคม 2014 สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดย ดร.รัศมี แดงสุวรรณ ประธานกรรมการพันธกิจการศึกษาฯ จัดประชุมคณะกรรมการพันธกิจการศึกษา สมัยสามัญ ครั้งที่ 3 /2014 ณ ห้องประชุมสำนักงานพันธกิจการศึกษา เพื่อพิจารณางบประมาณการสนับสนุนพัฒนาโรงเรียน ปี 2557 จากดอกผลกองทุนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และและพิจารณาวางแผนในการพัฒนาพันธกิจการศึกษาสู่อนาคต  โอกาสนี้ประธานกรรมการพันธกิจการศึกษาฯ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในนามของพันธกิจการศึกษา กับ ผป.สุรพงศ์ มิตรกูล ซึ่งได้รับเลือกจากที่ประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 33 เป็นเลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย วาระ ค.ศ. 2015-2018 ขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังในการรับใช้พระเจ้าสืบไป

ผู้บริหารโรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่
เยี่ยมสำนักงานพันธกิจการศึกษา

            เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2014 ผู้บริหารโรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ดำเนินการโดย มูลนิธิบ้านสานฝัน ร่วมกับภราดรภาพต่างประเทศ เยี่ยมพบปะ ผป.ถนอม ปินตา ผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษา เพื่อแนะนำโรงเรียน และปรึกษาหารือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำพันธกิจรับใช้พระเจ้าในด้านการศึกษาต่อไปในอนาคต

การประชุมสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 33
“จงทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ”(2 ทิโมธี 4:5, มัทธิว 19:26)

เมื่อวันที่ 13 -17 ตุลาคม 2014 สภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญครั้งที่ 33 หัวข้อ “จงทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ”(2 ทิโมธี 4:5, มัทธิว 19:26) ณ หอธรรมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ในวันที่ 17 ตุลาคม  2014 เพื่อพิจารณารายงานพันธกิจของสภาคริสตจักรฯ ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผนกำหนดนโยบายสภาคริสตจักรฯ ค.ศ. 2015-2018  ในการประชุมสมัชชาครั้งนี้ ได้มีการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ชุดใหม่ (ค.ศ.2015-2018) 4 ตำแหน่ง ผลการเลือกตั้ง ดังนี้  ประธานสภาคริสตจักรฯ ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์  รองประธานฯ ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ  เลขาธิการฯ ผป.สุรพงศ์ มิตรกูล และ เหรัญญิกสภาฯ ผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ ขอพระเจ้าทรงนำและเสริมกำลังกำลังในการรับใช้ของผู้บริหารสภาคริสตจักรฯ ทุกท่าน

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา
คุณภาพสู่มาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 30 กันยายน  2014  ณ โรงแรมปรินส์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดย ดร.บัณฑิต ศรีพุทธางกูร เลขาธิการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดประชุมผู้บริหาร และมอบโล่ พร้อมเกียรติบัตร แก่ โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ จำนวน 12 โรงเรียนที่ผ่านการตรวจประเมิน เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (World Class Standard School) ซึ่งโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ ผ่านการประเมิน 3 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการคิดขั้นพื้นฐาน
ตามจุดเน้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน  2014  สำนักงานพันธกิจการศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการคิดขั้นพื้นฐานตามจุดเน้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ราชเทวี  กรุงเทพฯ วิทยากรประกอบด้วย ดร.ดุสิต พรหมชนะ และทีมงาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ วิทยาลัย เชียงใหม่ ได้แก่ อาจารย์พงศ์เทพ นันตาบุญ อาจารย์ คะเณยะ อ่อนนาง  และ อาจารย์ ยงยุทธ์ ทองจำรูญ   ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ จากโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ 26 โรงเรียน จำนวน 145 คน

การบรรยายพิเศษ สภาคริสตจักรในประเทศไทย
และมาร์บูเกอร์มิชชั่น “จะเริ่มงานมิชชั่นได้อย่างไร”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน  2014  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ  คณะกรรมการส่งเสริมงานมิชชั่นสภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งมี ศจ,ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ รองประธานสภาคริสตจักรฯ เป็นประธานกรรมการ ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ   “จะเริ่มงานมิชชั่นได้อย่างไร”             (The Church of Christ in Thailand and Marburger Mission : Partnership in Missions) สำหรับประธานภาค หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ประสานงานภาค และ ผู้สนใจ  วิทยากรโดย Rev. Rainer Becker ผู้อำนวยการมูลนิธิมาร์บูร์เกอร์มิชชั่น ประเทศเยอรมนี

การประชุมหัวหน้าหน่วยงานสภาคริสตจักรฯ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน  2014  ผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทยเรียกประชุมหัวหน้าหน่วยงานสภาคริสตจักรฯ  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ราชเทวี  กรุงเทพฯ เพื่อติดตามการดำเนินการ และสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ ของหน่วยงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย

การประชุมกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรฯ
สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2014

เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน  2014  สภาคริสตจักรในประเทศไทยจัดประชุมกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญครั้งที่ 2/2014 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ราชเทวี  กรุงเทพฯ เพื่อติดตามการดำเนินการพันกิจต่าง ๆ ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย และพิจารณาตัดสินใจในเรื่องระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ ของคริสตจักร หน่วยงาน สถาบันต่าง ๆ

เยี่ยมเยียน นิเทศติดตามการเตรียมการ
เปิดชั้นมัธยมต้น โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา

เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน  2014  สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดย ผป.ถนอม ปินตา ผู้อำนวยการ และ ผป.สุรพงศ์ มิตรกูล ผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ได้มาติดตามการดำเนินการเปิดชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษาใน ปีการศึกษา 2558 นี้ ซึ่งมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ ได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว โดยนำทีมงานจากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนคู่พัฒนา อาจารย์อุบลรัตน์ คงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  อาจารย์นันทิยา ขัมภานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและบุคลากร มาตรวจด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน

POWER POINT

Power Point ประชุมสัมมนาติดตามการพัฒนาศักยภาพ
ทีมงานวิชาการ

1. PISA

2. “ถ้าวันนี้ฉันเป็นครู” 

3. SKR โรงเรียนสวนกุหลาบ

ประชุมสัมมนาติดตามการพัฒนาศักยภาพ
ทีมงานวิชาการโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ

เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน  2014  สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยจัด “ประชุมสัมมนาติดตามการพัฒนาศักยภาพทีมงานวิชาการ” ของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปรำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรฯ

เทศนาเปิดการสัมมนาโดย ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น  ประธานสภาคริสตจักรฯ วิทยากรให้ความรู้ในการประชุมสัมมนาประกอบด้วย แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “ถ้าวันนี้ฉันเป็นครู”   ดร.นิรันดร์ ตั้งธีระบัณฑิตกุล หัวหน้างานวัดผลประเมินผลและวิจัย กับ อาจารย์จรัญ ไชยศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานวิชาการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำเสนอ “รายงานผลสอบระดับชาติ (O-Net)โรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ”

ผู้บริหารสภาคริสตจักรประชุมพบปะ
กับบุคลากรหน่วยงานสภาคริสตจักรสำนักงานภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน  2014  ผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดย ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรฯ เรียกประชุมกับเจ้าหน้าที่ บุคลากรหน่วยงานสภาคริสตจักรฯ สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อทำความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการของสภาคริสตจักรฯ  และการปฏิบัติตามระเบียบฯ ของสภาคริสตจักรฯ การปรับฐานเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษหลังปิดงบประมาณ การปรับฐานเงินเดือน และเรื่องอื่น ๆ และเปิดให้ที่ประชุมได้มีโอกาสซักถามในประเด็นต่าง ๆ ด้วย

ประชุมคณะกรรมการพันธกิจการศึกษา
สมัยสามัญครั้งที่ 2/2014

เมื่อวันที่ 30  สิงหาคม 2014  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ ดร.รัศมี แดงสุวรรณ ประธานคณะกรรมการพันธกิจการศึกษาฯ  จัดประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2014 ณ เพื่อพิจารณางบประมาณพัฒนาโรงเรียนจากดอกผลกองทุนมูลนิธิฯ สำหรับปีการศึกษา 2557 และติดตามการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือโรงเรียนสภาคริสตจักรฯ
Delegations of CCT Schools

เมื่อวันที่ 28  สิงหาคม 2014  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นเจ้าภาพในการประชุมเครือข่ายโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 1. Harris Symposium (12-16 January 2014)  2. Language Immersion Program, New Zealand (Summer Course March 20-May 13, 2015  and Southland Academic Year (March 20-December 20, 2015/ July 17-April 20, 2016) และ 3. โครงการพันธกิจการศึกษาสู่เพื่อนบ้านอาเซียน ค่ายอาสาพัฒนามิตรภาพ ไทย-ลาว สำนักงานพันธกิจการศึกษา ร่วมกับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดค่ายอาสาพัฒนาระดับมัธยมศึกษา 16 โรงเรียน โดยกำหนดจัดที่ โรงเรียนมัธยมปลายวังเวียง เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว (15-23 มีนาคม 2015)

โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่เยี่ยมสำนักงานพันธกิจการศึกษา
เมื่อวันที่ 19  สิงหาคม 2014  ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ โดย อาจารย์มนุญวัฒนา ศิริสุจินต์ ผู้อำนวยการ และ อาจารย์พัชรินทร์ จริงเข้าใจ ผู้จัดการ และทีมงาน ได้มาเยี่ยมสำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ โดยมี ผป.ถนอม ปินตา ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ และแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายสัมพันธ์กันในระหว่างสถาบันการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
7 อุปนิสัยสำหรับนักการศึกษา (7 Habits for Educators)

เมื่อวันที่ 14-15  สิงหาคม 2014  สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  7 อุปนิสัยสำหรับนักการศึกษา (7 Habits for Educators) สำหรับผู้บริหารโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ ณ ห้องพระพร อาคารอำนวยการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพฯ  โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557  มีผู้บริหารโรงเรียนฯ เข้ารับการอบรม 35 ท่าน  วิทยากรในการอบรมฯ  มาจาก บริษัท Pac-Rim Future Leaders จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อ.นิกร ณ ลำพูน, อ.สันติ ศรัทธานันท์ และ อ.ยุวเรศ ภูมิวัฒน์  เทศนาเปิดอบรมโดย ศจ.ดร.ทพ.ศึกษา เทพอารีย์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา

ชนเผ่าพื้นเมืองคริสเตียนในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 8  สิงหาคม 2014  หน่วยงานพัฒนาและบริการสังคม สภาคริสตจักรในประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการประสานงานสิทธิมนุษยชนคริสตจักรภาคชนเผ่าฯลฯ จัดนมัสการพระเจ้าวันชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองคริสเตียนในประเทศไทยเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองสากล ณ คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ เทศนาโดย ศจ.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีพี่น้องชนเผ่าส่งตัวแทนเข้าร่วมนมัสการ ประมาณ 250 คน ประกอบด้วยชนเผ่า กะเหรี่ยง ลาหู่  ม้ง  ปลัง  ซึ่งสังกัดอยู่ในคริสตจักรภาคที่ 2  ภาคที่6  ภาคที่7  ภาคที่10  ภาคที่11  ภาคที่16  ภาคที่18  และ ภาคที่19

งาน CCT ASEAN DAY 2014
“We Love ASEAN”

เมื่อวันที่ 8  สิงหาคม 2014  สำนักงานบริหารนโยบายสภาคริสตจักรฯ ร่วมกับสำนักงานพันธกิจการศึกษา และ โรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ ในเชียงใหม่ จัดงานวันอาเซียน สภาคริสตจักรในประเทศไทยขึ้น ในหัวข้อ “We Love ASEAN”  ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่  มีครู-นักเรียน มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ ในเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง 8 โรง และบุคลากรหน่วยงานสถาบันร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นประชาคมอาเซียน  ส่งเสริมการสร้างสรรค์ และเผยแพร่ผลงานของเยาวชนต่อการเป็นประชาคมอาเซียน  และ การแสดงความภาคภูมิใจความเป็นประชาคมอาเซียนร่วมกัน โดยแสดงการบนเวทีและจัดนิทรรศการ

พันธกิจการศึกษาเยี่ยมโรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา

เมื่อวันที่ 28  กรกฎาคม 2014  สำนักงานพันธกิจการศึกษา โดย ผป.ถนอม ปินตา ผู้อำนวยการ และผู้แทนกรรมการพันธกิจการศึกษา 2 ท่านคือ ผป.สุรพงศ์ มิตรกูล  และ ศจ.ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ ได้ไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนสหคริสเตียนศึกษาอ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี  ได้มีโอกาสพบปะหารือกับผู้บริหารโรงเรียน กรรมการบริหารโรงเรียน ในการศึกษาความเป็นไปได้ และวางแผนในการขยายระดับชั้นเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในปีการศึกษา 2558

โรงเรียนปกรณ์พิทยา อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
จัดนมัสการพระเจ้ามอบถวายโรงเรียน


เมื่อวันที่ 25  กรกฎาคม 2014  โรงเรียนปกรณ์พิทยา อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี จัดนมัสการพระเจ้า ในพิธีมอบถวายโรงเรียน แก่มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยเข้าอยู่สังกัดสำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ นับเป็นโรงเรียนแห่งที่ 27 ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานพันธกิจการศึกษา

ประชุมเสวนาการดำเนินการปรับฐานเงินเดือนครู

เมื่อวันที่ 17-18  กรกฎาคม 2014  ผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดย ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรฯ  และ ผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรฯ เรียกประชุมเสวนาผู้จัดการโรงเรียนและผู้รับผิดชอบด้านเงินเดือน ของโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศ และคณะทำงานการปรับฐานเงินเดือนวุฒิปริญญาตรีฯ   ณ ห้องประชุมสำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ มีผู้เข้าประชุมจาก 26 โรงเรียน  จำนวน 50 คน

ประชุมสัมมนาเตรียมพร้อมรับประเมินภายนอกรอบ 4 ของ สมศ.
และการพัฒนาการเรียนการสอนตามกรอบ CEFR

เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2014  ณ สภาคริตจักรในประเทศไทย  สำนักงานพันธกิจการศึกษา จัดประชุมสัมนาผู้นำสถานศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินรอบ 4 ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา-สมศ. และการพัฒนาการเรียนการสอนตามกรอบ CEFR (Common European Framework of Reference for Language) มีประธานกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน และ รองฯ ผู้ช่วยฯ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา จาก 26 โรงเรียน เข้าประชุมสัมมนา 116 คน เทศนาเปิดโดย ผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักฯ โดยมีวิทยากรหลัก ประกอบด้วย ผศ.ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน  ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-สพฐ. และ ดร.วรนุช ตรีวิจิตรเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พร้อมทีมงาน

พิธีแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2014 มหาวิทยาลัยพายัพ    มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ณ Henry Luce Chapel โดย ศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้ประกอบพิธี และเทศนา หัวข้อ “ผู้เลี้ยงที่ดี”

คณะกรรมการพันธกิจการศึกษา
เยี่ยมโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2014 กรรมการพันธกิจการศึกษา ซึ่งมี ดร.รัศมี แดงสุวรรณ เป็นประธาน ได้นำกรรมการพันธกิจการศึกษาไปเยี่ยมเยียนพบปะผู้บริหาร กรรมการบริหาร โรงเรียนกุญแจคริสเตียน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี  และคณะมัคนายกคริสตจักรหัวกุญแจ  ได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการพัฒนาโรงเรียน ก้าวสู่อนาคต

การสำรวจค่าย Thai-Lao Student Camp วังเวียง

เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2014 สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ โดยความร่วมมือของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ได้เดินทางไป ยังโรงเรียนมัธยมตอนปลายวังเวียง แขวงนครเวียงจันทร์  เพื่อเตรียมจัดค่ายฤดูร้อนนักเรียนอาสาพัฒนา ระดับมัธยมสำหรับโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ ณ เมืองวังเวียงประเทศลาว โดย ผป.ถนอม ปินตา ผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ กับทีมงาน และ ศจ.ดร.สินธุ์ คิมหะจันทร์ กรรมการพันธกิจการศึกษา ได้ร่วมเดินทางเข้าไปสำรวจนี้พร้อมกับทีมงาน   วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ในประชาคมอาเซียน และฝึกฝนนักเรียนในการอุทิศ บริการสังคม การเรียนรู้ และมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอนเองและชุมชน

การรีทรีต อนุศาสกโรงเรียนมูลนิธิแห่ง
สภาคริสตจักรในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2014 สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ จัดอบรมอนุศาสก โรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย หัวข้อ “จงทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ” ณ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา จังหวัดเลย ตามโครงการของแผนปฏิบัติการพันธกิจการศึกษา 2556  โดย ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนาเปิดรีทรีต หัวข้อเทศนา “เราให้อะไรแก่ท่าน” (จาก ยอห์น 6:25-30 , 2 ทิโมธี 4:5) อนุศาสกมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และในการไปครั้งนี้ ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนจและร่วมนมัสการ ที่คริสตจักรบ้านนาไซ แขวงเวียงจันทร์  อีกด้วย

ประชุมผู้บริหารสภาคริสตจักรฯ ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2014 ณ สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ผู้บริหารสภาคริสตจักรฯ ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรฯ  ศจ.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ รองประธานสภาคริสตจักรฯ  ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรฯ  ผป. กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรฯ    จัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงาน ฝ่ายงาน สภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อติดตามการดำเนินพันธกิจในรอบ 4 เดือน และการชี้แจง การบริหารงาน และประสานงานต่าง ๆ

ประชุมอนุกรรมการ วิชาการนานาชาต

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2014 ณ บ้านพักกรุงเทพคริสเตียน ศาลาแดง สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ โดย ผป.ถนอม ปินตา ผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ จัดประชุมอนุกรรมการเตรียมสัมมนาวิชาการ ระดับนานาชาติ  สำหรับผู้รับใบอนุญาต  ผู้บริหารโรงเรียน และทีมงานประกันคุณภาพการศึกษา

การอบรมงานธุรการ สารบรรณ และเลขานุการ

เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2014 สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพงานธุรการ สารบรรณ และงานเลขานุการ โรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ณ บ้านพักกรุงเทพคริสเตียน ศาลาแดง กรุงเทพฯ (Bangkok Christian Guest House) ตามโครงการของแผนปฏิบัติการพันธกิจการศึกษา 2557  โดย อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา และ อาจารย์เปรมฤดี ปันกองงาม ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม Motiva เป็นวิทยากรหลัก ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 70 คน

การสัมมนาวิพากษ์ร่างแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จัดประชุมวิพากษ์ ร่างแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2557-2560  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิรินาถ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯมีผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเข้าประชุม 40 คน

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถาบันการศึกษา
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ดังต่อไปนี้
อาจารย์พิกุล เหง่าตระกูล ผู้อำนวยการ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย
อาจารย์อวยพร หว่างตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ผป.วิทูรย์ พงศ์พญา ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี
มน.แสงจันทร์ มิตรกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนปกรณ์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผป.ผศ.ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ขอพระเจ้าทรงประทานพระพร และเสริมกำลังในการรับใช้ตลอดไป
สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ

โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา และ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2014 โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา และ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา จัดนมัสการพระเจ้า ณ คริสตจักรสามัคคีธรรม อุดรธานี  เนื่องในเดือนระลึกโรงเรียนมูลนิธิแห่ง สภาคริสตจักรในประเทศไทย โดย ผป.ถนอม ปินตาผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษา เทศนา หัวข้อ “การใช้ตะลันต์เต็มตามศักยภาพ”(มัทธิว 25:14-30)

เยี่ยมโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา และอุดรคริสเตียนศึกษ

เมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2014  ผป.สุรพงศ์ มิตรกูล กรรมการพันธกิจการศึกษา  ผป.ถนอม ปินตา ผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษา และ คศ. ปริญญา ตาวินโน ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงราษฎร์ ได้ไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา และ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา เพื่อติดตามงานพัฒนาโรงเรียน และ บรรยายเกี่ยวกับการการจัดการเรียนภาษาอังกฤษ English Program -EP

ผู้บริหารสภาฯ พบประธานพันธกิจ และผู้บริหาร

เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2014 ณ ห้องประชุมอาคาร 75 ปี ศูนย์ประสานงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ภาคเหนือ  ผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย   โดย ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการฯ ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ รองประธานฯ และ ผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกฯได้เรียกประชุมประธานพันธกิจ และผู้บริหารสถาบันการศึกษา เพื่อชี้แจงและปรึกษาเกี่ยวกับการปรับฐานเงินเดือนบุคลากร สภาคริสตจักรในประเทศไทย

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพฯ เพื่อหารือ ติดตามการพัฒนาการดำเนินการของ สช.ด้านการบริหาร และเงินอุดหนุนจากรัฐ สำหรับโรงเรียนเอกชนปีการศึกษา 2557

นมัสการ และดำหัวประธานสภาคริสตจักรฯ
และ เกษียณอายุ ผป.บรรเลง ยะรินทร์

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2014 หน่วยงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ  จัดนมัสการพระเจ้าฯ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุการทำงาน ผป.บรรเลง ยะรินทร์ บุคลากรอาคาร 75 ปี

ณ ห้องนมัสการ อาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรฯ เทศนาโดย ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย  เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่สงกรานต์  บุคลากรหน่วยงานจึงจัดพิธีรดน้ำดำหัวประธานสภาคริสตจักรฯ ภายหลังการนมัสการ

การอบรมระบบบริหารงานโรงเรียนแบบบูรณาการ     
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2014 สำนักเหรัญญิก สภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดอบรมระบบ
บริหารงานโรงเรียนแบบบูรณาการ สำหรับโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

โดยใช้โปรแกรมบริหารงานโรงเรียนแบบบูรณาการ Infopro  ระบบคลังวัสดุ(Stock) และร้านค้า  และ ระบบครุภัณฑ์(ทรัพย์สินถาวร)และ ระบบบริหารงานบุคคล ณ อาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรฯ

การประชุมสัมมนาสรุประเมินผลพันธกิจฯ     

เมื่อวันที่ 24  เมษายน 2014 คริสตจักรภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาประเมินผลพันธกิจคริสตจักรภาคที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2013 ณ สำนักงานคริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อประเมิน และสรุปพันธกิจและแลกเปลียนประสบการณ์การทำพันธกิจร่วมกัน ระหว่างคริสตจักรภาค ที่ 1 เชียงใหม่ และ หน่วยงาน และสถาบัน ในจังหวัดเชียงใหม่

รีทรีตบุคลากรหน่วยงานสภาคริสตจักรฯ
ที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เมื่อวันที่7-9 เมษายน 2014 หน่วยงานบุคลากรสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดโครงการรีทรีตบุคลากรหน่วยงาน สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย หัวข้อ “จงทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ” (2 ทิโมธี 4:5  มัทธิว 19:26) ณ เกรทเธอร์แม่โขงลอร์จ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (บ้านไทยสามเหลี่ยมทองคำรีสอร์ท อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เทศนาเปิด โดย ศจ.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ รองประธานสภาคริสตจักรฯ สอนพระคัมภีร์ โดย ศจ. ดร.บุญรัตน์  บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรฯ   เทศนาประจำวันโดย ผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรฯ และเทศนาปิดการรีทรีต โดย ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย   การรีทรีตครั้งมีบุคลกรจากสำนักงานกรุงเทพฯ และเชียงใหม่เข้าร่วม 183 คน

งานมิชชั่นเดย์ Mission Day
Mission Posible คุณก็ทำได้

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2014 คณะกรรมการส่งเสริมงานมิชชั่นสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดงาน Mission Day  เพื่อเผยแพร่พันธกิจต่าง ๆ ของสภาคริสตจักรฯ โดยการจัดนิทรรศการ และเวทีระดมความคิดเห็น ณ อาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย เชียงใหม่ เวลา 09.30 – 16.30 น. การจัดงานมิชชั่นเดย์ครั้งต่อไป  กำหนดจะจัดในวันที่ 10  พฤษภาคม 2014 ณ ชั้น 6 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สัมมนาติดตามผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัด
ตามแผนยุทธศาสตร์สภาคริสตจักรฯ

            เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2014 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ สำนักงานบริหารนโยบาย สภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดสัมมนาผู้นำคริสตจักรภาค หัวหน้าหน่วยงานและสถาบัน “เหลียวหลัง แลหน้าการทำพันธกิจของพระเจ้าในสภาคริสตจักรในประเทศไทย”เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ฯ และระดมความคิดเห็นประเด็นปัญหาและพันธกิจประกอบการกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทย บรรยายพิเศษ หัวข้อ “พันธกิจของสภาคริสตจักรฯ ในสังคมไทยร่วมกัน”

การจากไปอยู่กับพระเจ้าของ แม่เคว แซ่งาม

            ขอพระเจ้าทรงประโลมใจ ผป.กู้ศักดิ์ สารกิตติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรฯ และญาติ ในการจากไปอยู่กับพระเจ้าของ แม่เคว แซ่งาม มารดา ล่วงหลับไปอยู่กับพระเจ้าอย่างสงบ ขณะอายุ 90 ปี ญาติตั้งศพนมัสการพระเจ้า  ณ คริสตจักรตรัง จ.ตรัง ในวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2014 และเคลื่อนร่างสู่สุสาน สุขนิรันดร์ จังหวัดตรัง วันที่ 3 เมษายน 2014 ประกอบพิธีโดย ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย

อบรมครูภาษาอังกฤษ Trends and Techniques in English Language Teaching        

เมื่อวันที่ 24-28  มีนาคม 2014 สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมปีที่ 1 – 6   โรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯหัวข้อ CCT’s 2rd Academic Conference : Trends and Techniques in English Language Teaching ณ อาคารเนลสัน เฮส์ (Neilson Hays Memorial Building, Wattana Academy)  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สุขุมวิท 19  กรุงเทพฯ

การประชุมกรรมการพันธกิจการศึกษา

เมื่อวันที่ 20  มีนาคม 2014 สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการพันธกิจการศึกษา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 /2013 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อติดตามงานพัฒนาสถาบันการศึกษาปีการศึกษา 2556 และการพิจารณาแผนและโครงการสำหรับปีการศึกษา 2557 ก่อนหน้าการประชุมครั้งนี้ได้มีการพบปะผู้บริหารโรงเรียน

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรฯ
ครั้งที่ 1/2014

            เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2014  สภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยคณะผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรฯ ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ รองประธานสภาคริสตจักรฯ ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรฯ และ ผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์  เหรัญญิกสภาคริสตจักรฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญครั้งที่ 1/2014

การสัมมนาส่งเสริมติดตามการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน     

เมื่อวันที่ 18-19  มีนาคม 2014 สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาส่งเสริมติดตามการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2015  ณ ห้องประชุมอาคาร จอห์น เอ.เอกิ้น ชั้น 11 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ เทศนาเปิดการอบรมโดย ผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรฯ  โดยมีวิทยากรหลัก ได้แก่ นายธานี แสงรัตน์ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 2 กรมเอเซียนตะวันออก กระทรวงต่างประเทศ  หัวข้อ  “ประชาคมอาเซียน (ASEAN   Community)

การอบรมเตรียมและพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3         

เมื่อวันที่ 9-13  มีนาคม 2014 สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดอบรมเตรียมและพัฒนาผู้นำของโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมโกลเด้น คราวน์ พลาซ่า  หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวิทยากรอบรมฯ ได้แก่ อาจารย์สมชัย ศิริสุจินต์ รักษาการผู้จัดการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค และ ผศ.ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ผป.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย   ผป.สุรพงศ์ มิตรกูล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  อนึ่ง การอบรมฯ ครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนในประเทศมาเลเซีย 2 แห่ง  คือ Methodist Boy’s School, Penang ปีนัง  และ Wesley Methodist School, Kuala Lumpur กัวลาลัมเปอร์

พันธกิจการศึกษา
เยี่ยมโรงเรียนกลุ่มล้านนา

            เมื่อวันที่ 4-6  มีนาคม 2014 สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ โดย ผป.ถนอม ปินตา ผู้อำนวยการ เยี่ยมโรงเรียนในกลุ่มล้านนา  ได้แก่ โรงเรียนเจริญราษฎร์ จังหวัดแพร่  โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จังหวัดน่าน และโรงเรียนวิชชานารี จังหวัดลำปาง จุดประสงค์การไปเยี่ยมครั้งนี้เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนความคิดและแนวทางพัฒนาโรงเรียน โดยเฉพาะการเปิดโปรแกรมภาษาอังกฤษ English Program- EP ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น EP  IEP  NP EMS  etc. แนะนำโดย ผป. สุรพงศ์ มิตรกูล  ผู้จัดการ- ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา และ คศ.ปริญญา ตาวินโน ผู้จัดการ- ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงราษฎร์

พิธีจบหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนสภาคริสตจักรฯ

            เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2014 โรงเรียนเคนเน็ตแมคเคนซี จังหวัดลำปาง โดยผู้บริหารโรงเรียน อ.สเปญ จริงเข้าใจ รักษาการผู้จัดการ และ ศจ.ปราโมทย์ วรพิทย์เบ็ญจา รักษาการผู้อำนวยการ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีจบหลักสูตรการศึกษา  ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  ณ ห้องประชุมของโรงเรียน

สัมมนาการปฎิรูปประเทศไทยด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

            เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2014  คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิรูปประเทศไทย ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  กรุงเทพฯ     เปิดสัมมนาโดย นายสมพร เทพสิทธา ประธานคณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การอบรมหลักสูตร STEP สำหรับผู้บริหารสถาบัน
และหัวหน้าหน่วยงาน

ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2014 สภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรพิเศษSTEP- Special Theological Evangelism Program สำหรับผู้บริหารสถาบัน และหัวหน้าหน่วยงาน

ณ สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ เทศนาเปิดการอบรมโดย ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย  และได้รับความกรุณาจากผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศเป็นวิทยากรหลักในการอบรมฯ โดย ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น  ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นวิทยากรในหัวข้อ “หลักการเทศนา” และ ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันต์อาจิณ รองประธานสภาคริสตจักรฯ เป็นวิทยากรหัวข้อ “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” และมีวิทยากรอื่น ๆ อีกหลายท่าน  มีผู้เข้าอบรม 50 คน

ขอแสดงความอาลัยในการจากไปอยู่กับพระเจ้าของ
คุณแม่ปราณี ขัตติยะ

            ขอแสดงความอาลัยรัก คุณแม่ปราณี ขัตติยะ ที่ได้จากไปอยู่กับพระเจ้า เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2014 ขณะอายุได้ 81 ปี  ญาติพี่น้องตั้งศพและจัดนมัสการ ณ คริสตจักรพระกรุณา ปากกอง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ในคืนวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2014 และเคลื่อนร่างสู่สุสานเม็งในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014 ขอพระเจ้าทรงโปรดประโลมใจ บุตรหลาน และญาติพี่น้องในการจากไปของผู้เป็นที่รักในครั้งนี้

ผู้บริหารสภาคริสตจักรฯ พบปะผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

            เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2014 ณ ห้องประชุมอาคาร 75 ปี (ศูนย์พันธกิจภาคเหนือ) เชียงใหม่ผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย เรียกประชุมหารือกับผู้บริหารโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ เพื่อหารือถึงแนวทางการปรับเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี ตามคำสั่งของทางราชการ มีผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิฯ เข้าประชุม 50 คน

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ
สภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2014

            เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2014 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรฯ กรุงเทพฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2014 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยมี ผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม

ขอแสดงความอาลัยในการจากไปอยู่กับพระเจ้าของ
ผู้ปกครอง ดร.นิตย์ดา เจนวานิช

            ขอแสดงความอาลัยรัก ผป.ดร.นิตย์ดา เจนวานิช ที่ได้จากไปอยู่กับพระเจ้า เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2014 ขณะอายุได้ 83 ปี  ญาติพี่น้องจัดนมัสการ ณ คริสตจักรสะพานเหลือง  กรุงเทพฯ ในคืนวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2014 และเคลื่อนร่างสู่สุสานในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2014 ขอพระเจ้าทรงโปรดประโลมใจ บุตรหลาน และญาติพี่น้องในการจากไปของผู้เป็นที่รัก

การรีทรีตผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

            เมื่อวันที่ 25-29 มกราคม 2014 สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดรีทรีตผู้บริหารโรงเรียนและกรรมการพันธกิจการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 เดินตามรอย       มิชชั่นนารีในการประกาศพระกิตติคุณ ยุคแรกเริ่ม ณ เมืองเชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองพิเศษ สิบสองปันนา  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน     การรีทรีตครั้งนี้มีผู้บริหารโรงเรียน กรรมการพันธกิจการศึกษา เข้าร่วม 46 คน  เทศนาเปิด และ สอนพระคัมภีร์โดย ศจ.ดร.สินธุ์ คิมหะจันทร์ กรรมการพันธกิจการศึกษาฯ หัวข้อ “เจ็ดประการเพื่อการพัฒนาคริสตจักร” ผู้เข้าร่วมรีทรีตได้มีโอกาส  ไปร่วมนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรบ้านโยน และ คริสตจักรเวียงเชียงรุ้ง  และมีโอกาสไปเยี่ยม คริสตจักรบ้านนาแล ด้วย

การรีทรีตหัวหน้าหน่วยงานและฝ่ายต่าง ๆ
สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20-22 มกราคม 2014 หน่วยงานบุคลากร สภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดรีทรีต หัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย หัวข้อ  “จงทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ” (2 ทิโมธี 4:5  มัทธิว 19:26) ณ บ้านสัมมนา หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี เทศนาเปิดโดย ศจ.ดร. บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย หัวข้อ  “ยืนยันความเชื่อแบบดาวิด” จากพระธรรม 1 ซามูเอล 17:30-37

การประชุมคณะกรรมการพันธกิจการศึกษาสามัญ ครั้งที่  4/2013

            เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2014 เวลา 10.00 น.  สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ โดย ดร.รัศมี แดงสุวรรณ ประธานคณะกรรมการพันธกิจการศึกษา ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพันธกิจการศึกษา สมัยสามัญครั้งที่ 4/2013 ณ สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ

การประชุมตารางบัญชีเงินเดือนสภาคริสตจักรฯ  

            เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2014 ณ สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย  คณะกรรมการจัดทำตารางบัญชีเงินเดือนสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยมี ผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นประธานฯ ได้จัดประชุมเพื่อหารือและจัดทำร่างบัญชีเงินเดือนสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อเสนอต่อกรรมการดำเนินงานฯ กรรมการมูลนิธิฯ และการประชุมกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรฯ ต่อไปตามขั้นตอน

คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนมูลนิธิฯ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา

            เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2014 คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานโรงเรียนมูลนิธิฯ โดยมี ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรฯ เป็นประธานฯ ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  โดยได้พบปะผู้บริหารกรรมการบริหารภายใน และหัวหน้ากลุ่มสาระ  รับฟังรายงาน โดยการนำเสนอโดยผู้บริหาร และกรรมการบริหารภายใน เพื่อร่วมกันปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนต่อไปในอนาคต

ผู้บริหารสภาคริสตจักรฯ เยี่ยมโรงเรียนปกรณ์พิทยา
อ.พูนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี

            เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2014 ผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศ โดยมี ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ รองประธานสภาคริสตจักรฯ  ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรฯ    ผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรฯ    ผป.ถนอม ปินตา ผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ  ผป.สุรพงศ์ มิตรกูล ผู้อำนวยการ-ผู้จัดการ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา และทีมงาน รองฯ ผู้ช่วยฯ ได้ไปเยี่ยมชม พบปะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนปกรณ์พิทยา