Welcome to OEM.Website

ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์

สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
Office of Education Ministry, The Church of Christ in Thailand Foundation


10 ถนนรัตนโกสินทร์  ตำบลวัดเกต  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50000

10 Rattanakosin Rd. City Chiangmai 50000
Tel : 053-242558, 243059. 243782  Fax :  053-247103 
E-mail : oemcct@yahoo.com    /     oemcct@hotmail.com
Website : www.oemcct.in.th

ผป. ถนอม      ปินตา              ผู้อำนวยการ     

      Thanom    Pinta              Director

ข่าวกิจกรรม โครงการ ประชาสัมพันธ์

รีทรีตบุคลากรหน่วยงานสภาคริสตจักรฯ
ที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เมื่อวันที่7-9 เมษายน 2014 หน่วยงานบุคลากรสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดโครงการรีทรีตบุคลากรหน่วยงาน สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย หัวข้อ “จงทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ” (2 ทิโมธี 4:5  มัทธิว 19:26) ณ เกรทเธอร์แม่โขงลอร์จ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (บ้านไทยสามเหลี่ยมทองคำรีสอร์ท อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เทศนาเปิด โดย ศจ.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ รองประธานสภาคริสตจักรฯ สอนพระคัมภีร์ โดย ศจ. ดร.บุญรัตน์  บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรฯ   เทศนาประจำวันโดย ผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรฯ และเทศนาปิดการรีทรีต โดย ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย   การรีทรีตครั้งมีบุคลกรจากสำนักงานกรุงเทพฯ และเชียงใหม่เข้าร่วม 183 คน

งานมิชชั่นเดย์ Mission Day
Mission Posible คุณก็ทำได้

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2014 คณะกรรมการส่งเสริมงานมิชชั่นสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดงาน Mission Day  เพื่อเผยแพร่พันธกิจต่าง ๆ ของสภาคริสตจักรฯ โดยการจัดนิทรรศการ และเวทีระดมความคิดเห็น ณ อาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย เชียงใหม่ เวลา 09.30 – 16.30 น. การจัดงานมิชชั่นเดย์ครั้งต่อไป  กำหนดจะจัดในวันที่ 10  พฤษภาคม 2014 ณ ชั้น 6 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สัมมนาติดตามผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัด
ตามแผนยุทธศาสตร์สภาคริสตจักรฯ

            เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2014 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ สำนักงานบริหารนโยบาย สภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดสัมมนาผู้นำคริสตจักรภาค หัวหน้าหน่วยงานและสถาบัน “เหลียวหลัง แลหน้าการทำพันธกิจของพระเจ้าในสภาคริสตจักรในประเทศไทย”เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ฯ และระดมความคิดเห็นประเด็นปัญหาและพันธกิจประกอบการกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทย บรรยายพิเศษ หัวข้อ “พันธกิจของสภาคริสตจักรฯ ในสังคมไทยร่วมกัน”

การจากไปอยู่กับพระเจ้าของ แม่เคว แซ่งาม

            ขอพระเจ้าทรงประโลมใจ ผป.กู้ศักดิ์ สารกิตติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรฯ และญาติ ในการจากไปอยู่กับพระเจ้าของ แม่เคว แซ่งาม มารดา ล่วงหลับไปอยู่กับพระเจ้าอย่างสงบ ขณะอายุ 90 ปี ญาติตั้งศพนมัสการพระเจ้า  ณ คริสตจักรตรัง จ.ตรัง ในวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2014 และเคลื่อนร่างสู่สุสาน สุขนิรันดร์ จังหวัดตรัง วันที่ 3 เมษายน 2014 ประกอบพิธีโดย ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย

อบรมครูภาษาอังกฤษ Trends and Techniques in English Language Teaching        

เมื่อวันที่ 24-28  มีนาคม 2014 สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมปีที่ 1 – 6   โรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯหัวข้อ CCT’s 2rd Academic Conference : Trends and Techniques in English Language Teaching ณ อาคารเนลสัน เฮส์ (Neilson Hays Memorial Building, Wattana Academy)  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สุขุมวิท 19  กรุงเทพฯ

การประชุมกรรมการพันธกิจการศึกษา

เมื่อวันที่ 20  มีนาคม 2014 สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการพันธกิจการศึกษา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 /2013 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อติดตามงานพัฒนาสถาบันการศึกษาปีการศึกษา 2556 และการพิจารณาแผนและโครงการสำหรับปีการศึกษา 2557 ก่อนหน้าการประชุมครั้งนี้ได้มีการพบปะผู้บริหารโรงเรียน

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรฯ
ครั้งที่ 1/2014

            เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2014  สภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยคณะผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรฯ ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ รองประธานสภาคริสตจักรฯ ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรฯ และ ผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์  เหรัญญิกสภาคริสตจักรฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญครั้งที่ 1/2014

การสัมมนาส่งเสริมติดตามการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน     

เมื่อวันที่ 18-19  มีนาคม 2014 สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาส่งเสริมติดตามการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2015  ณ ห้องประชุมอาคาร จอห์น เอ.เอกิ้น ชั้น 11 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ เทศนาเปิดการอบรมโดย ผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรฯ  โดยมีวิทยากรหลัก ได้แก่ นายธานี แสงรัตน์ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 2 กรมเอเซียนตะวันออก กระทรวงต่างประเทศ  หัวข้อ  “ประชาคมอาเซียน (ASEAN   Community)

การอบรมเตรียมและพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3         

เมื่อวันที่ 9-13  มีนาคม 2014 สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดอบรมเตรียมและพัฒนาผู้นำของโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมโกลเด้น คราวน์ พลาซ่า  หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวิทยากรอบรมฯ ได้แก่ อาจารย์สมชัย ศิริสุจินต์ รักษาการผู้จัดการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค และ ผศ.ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ผป.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย   ผป.สุรพงศ์ มิตรกูล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  อนึ่ง การอบรมฯ ครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนในประเทศมาเลเซีย 2 แห่ง  คือ Methodist Boy’s School, Penang ปีนัง  และ Wesley Methodist School, Kuala Lumpur กัวลาลัมเปอร์

พันธกิจการศึกษา
เยี่ยมโรงเรียนกลุ่มล้านนา

            เมื่อวันที่ 4-6  มีนาคม 2014 สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ โดย ผป.ถนอม ปินตา ผู้อำนวยการ เยี่ยมโรงเรียนในกลุ่มล้านนา  ได้แก่ โรงเรียนเจริญราษฎร์ จังหวัดแพร่  โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จังหวัดน่าน และโรงเรียนวิชชานารี จังหวัดลำปาง จุดประสงค์การไปเยี่ยมครั้งนี้เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนความคิดและแนวทางพัฒนาโรงเรียน โดยเฉพาะการเปิดโปรแกรมภาษาอังกฤษ English Program- EP ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น EP  IEP  NP EMS  etc. แนะนำโดย ผป. สุรพงศ์ มิตรกูล  ผู้จัดการ- ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา และ คศ.ปริญญา ตาวินโน ผู้จัดการ- ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงราษฎร์

พิธีจบหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนสภาคริสตจักรฯ

            เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2014 โรงเรียนเคนเน็ตแมคเคนซี จังหวัดลำปาง โดยผู้บริหารโรงเรียน อ.สเปญ จริงเข้าใจ รักษาการผู้จัดการ และ ศจ.ปราโมทย์ วรพิทย์เบ็ญจา รักษาการผู้อำนวยการ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีจบหลักสูตรการศึกษา  ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  ณ ห้องประชุมของโรงเรียน

สัมมนาการปฎิรูปประเทศไทยด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

            เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2014  คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิรูปประเทศไทย ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  กรุงเทพฯ     เปิดสัมมนาโดย นายสมพร เทพสิทธา ประธานคณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การอบรมหลักสูตร STEP สำหรับผู้บริหารสถาบัน
และหัวหน้าหน่วยงาน

ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2014 สภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรพิเศษSTEP- Special Theological Evangelism Program สำหรับผู้บริหารสถาบัน และหัวหน้าหน่วยงาน

ณ สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ เทศนาเปิดการอบรมโดย ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย  และได้รับความกรุณาจากผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศเป็นวิทยากรหลักในการอบรมฯ โดย ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น  ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นวิทยากรในหัวข้อ “หลักการเทศนา” และ ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันต์อาจิณ รองประธานสภาคริสตจักรฯ เป็นวิทยากรหัวข้อ “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” และมีวิทยากรอื่น ๆ อีกหลายท่าน  มีผู้เข้าอบรม 50 คน

ขอแสดงความอาลัยในการจากไปอยู่กับพระเจ้าของ
คุณแม่ปราณี ขัตติยะ

            ขอแสดงความอาลัยรัก คุณแม่ปราณี ขัตติยะ ที่ได้จากไปอยู่กับพระเจ้า เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2014 ขณะอายุได้ 81 ปี  ญาติพี่น้องตั้งศพและจัดนมัสการ ณ คริสตจักรพระกรุณา ปากกอง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ในคืนวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2014 และเคลื่อนร่างสู่สุสานเม็งในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014 ขอพระเจ้าทรงโปรดประโลมใจ บุตรหลาน และญาติพี่น้องในการจากไปของผู้เป็นที่รักในครั้งนี้

ผู้บริหารสภาคริสตจักรฯ พบปะผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

            เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2014 ณ ห้องประชุมอาคาร 75 ปี (ศูนย์พันธกิจภาคเหนือ) เชียงใหม่ผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย เรียกประชุมหารือกับผู้บริหารโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ เพื่อหารือถึงแนวทางการปรับเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี ตามคำสั่งของทางราชการ มีผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิฯ เข้าประชุม 50 คน

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ
สภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2014

            เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2014 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรฯ กรุงเทพฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2014 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยมี ผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม

ขอแสดงความอาลัยในการจากไปอยู่กับพระเจ้าของ
ผู้ปกครอง ดร.นิตย์ดา เจนวานิช

            ขอแสดงความอาลัยรัก ผป.ดร.นิตย์ดา เจนวานิช ที่ได้จากไปอยู่กับพระเจ้า เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2014 ขณะอายุได้ 83 ปี  ญาติพี่น้องจัดนมัสการ ณ คริสตจักรสะพานเหลือง  กรุงเทพฯ ในคืนวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2014 และเคลื่อนร่างสู่สุสานในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2014 ขอพระเจ้าทรงโปรดประโลมใจ บุตรหลาน และญาติพี่น้องในการจากไปของผู้เป็นที่รัก

การรีทรีตผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

            เมื่อวันที่ 25-29 มกราคม 2014 สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดรีทรีตผู้บริหารโรงเรียนและกรรมการพันธกิจการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 เดินตามรอย       มิชชั่นนารีในการประกาศพระกิตติคุณ ยุคแรกเริ่ม ณ เมืองเชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองพิเศษ สิบสองปันนา  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน     การรีทรีตครั้งนี้มีผู้บริหารโรงเรียน กรรมการพันธกิจการศึกษา เข้าร่วม 46 คน  เทศนาเปิด และ สอนพระคัมภีร์โดย ศจ.ดร.สินธุ์ คิมหะจันทร์ กรรมการพันธกิจการศึกษาฯ หัวข้อ “เจ็ดประการเพื่อการพัฒนาคริสตจักร” ผู้เข้าร่วมรีทรีตได้มีโอกาส  ไปร่วมนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรบ้านโยน และ คริสตจักรเวียงเชียงรุ้ง  และมีโอกาสไปเยี่ยม คริสตจักรบ้านนาแล ด้วย

การรีทรีตหัวหน้าหน่วยงานและฝ่ายต่าง ๆ
สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20-22 มกราคม 2014 หน่วยงานบุคลากร สภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดรีทรีต หัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย หัวข้อ  “จงทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ” (2 ทิโมธี 4:5  มัทธิว 19:26) ณ บ้านสัมมนา หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี เทศนาเปิดโดย ศจ.ดร. บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย หัวข้อ  “ยืนยันความเชื่อแบบดาวิด” จากพระธรรม 1 ซามูเอล 17:30-37

การประชุมคณะกรรมการพันธกิจการศึกษาสามัญ ครั้งที่  4/2013

            เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2014 เวลา 10.00 น.  สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ โดย ดร.รัศมี แดงสุวรรณ ประธานคณะกรรมการพันธกิจการศึกษา ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพันธกิจการศึกษา สมัยสามัญครั้งที่ 4/2013 ณ สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ

การประชุมตารางบัญชีเงินเดือนสภาคริสตจักรฯ  

            เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2014 ณ สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย  คณะกรรมการจัดทำตารางบัญชีเงินเดือนสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยมี ผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นประธานฯ ได้จัดประชุมเพื่อหารือและจัดทำร่างบัญชีเงินเดือนสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อเสนอต่อกรรมการดำเนินงานฯ กรรมการมูลนิธิฯ และการประชุมกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรฯ ต่อไปตามขั้นตอน

คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนมูลนิธิฯ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา

            เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2014 คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานโรงเรียนมูลนิธิฯ โดยมี ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรฯ เป็นประธานฯ ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  โดยได้พบปะผู้บริหารกรรมการบริหารภายใน และหัวหน้ากลุ่มสาระ  รับฟังรายงาน โดยการนำเสนอโดยผู้บริหาร และกรรมการบริหารภายใน เพื่อร่วมกันปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนต่อไปในอนาคต

ผู้บริหารสภาคริสตจักรฯ เยี่ยมโรงเรียนปกรณ์พิทยา
อ.พูนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี

            เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2014 ผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศ โดยมี ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ รองประธานสภาคริสตจักรฯ  ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรฯ    ผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรฯ    ผป.ถนอม ปินตา ผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ  ผป.สุรพงศ์ มิตรกูล ผู้อำนวยการ-ผู้จัดการ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา และทีมงาน รองฯ ผู้ช่วยฯ ได้ไปเยี่ยมชม พบปะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนปกรณ์พิทยา

การประชุมคณะธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 1  

            เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2013 คณะธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งมี ศจ.สมชิด หัวนา เป็นประธานคณะธรรมกิจฯ จัดประชุมคณะธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 1 สมัยสามัญครั้งที่ 2 หัวข้อ “ไปให้ถึงเป้าหมาย....เพราะพระเจ้าทรงใช้ท่าน”

หน่วยงานสภาคริสตจักรฯ สำนักงานภาคเหนือ
จัดนมัสการฉลองวันคริสต์มาส

            เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2013  หน่วยงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือจัดนมัสการฉลองวันคริสต์มาส  ณ ห้องประชุมอาคาร 75 ปี ศูนย์ประสานภาคเหนือ ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ เทศนาโดย ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย หัวข้อ “ย้อนรอยความรัก” (ยอห์น 3:16) หลังนมัสการมีการรับประทานอาหารมิตรภาพและการแสดงรื่นเริง

การสัมมนาทิศทางพันธกิจของสภาคริสตจักรฯ
ในประชาคมอาเซียน

            เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2013 สำนักงานบริหารนโยบาย สภาคริสตจักรในประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก จัดสัมมนา “ทิศทางพันธกิจของสภาคริสตจักรในประเทศไทยในประชาคมอาเซียน” ณ คริสตจักรคริสตคุณานุกุล จังหวัดพิษณุโลก เพื่อกำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์และแผนงานของศูนย์ประสานงานอาเซียน สภาคริสตจักรฯ ผู้เข้าสัมนนาประกอบด้วยผู้แทนคริสตจักรภาค หน่วยงาน สถาบันการศึกษา สถาบันการแพทย์ จำนวน 45 คน เทศนาเปิดโดย ศจ.ดร. บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย

โรงเรียนดาราวิทยาลัยจัดงาน
น้อมรับพระราชหัตถเลขาฯ

            เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2013 ณ หอประชุมบาร์บาร่า แมคเคนลี่ย์   โรงเรียนดาราวิทยาลัย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดนมัสการพระเจ้า และจัดงานน้อมรับพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามโรงเรียน

สัมมนาผู้ประสานงานภาคและหัวหน้าหน่วยงาน
เมื่อวันที่ 3-4  ธันวาคม 2013 ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดประชุมสัมมนา ผู้ประสานงาน-ผู้ช่วยฯ คริสตจักรภาค 1-9  และหัวหน้าหน่วยงานเพื่อติดตามแผนตอบสนองสภาคริสตจักรฯ ณ หมวดคริสเตียนพังงา จังหวัดพังงา  เพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างคริสตจักรภาคและหน่วยงานอย่างเป็นระบบ และร่วมทำงานอย่างเป็นเอกภาพ

ผอ.สนง.พันธกิจการศึกษา เยี่ยมโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

            เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2013 ผป.ถนอม ปินตา ผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีโอกาสพบปะผู้บริหาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาโรงเรียน ในการไปเยี่ยมครั้งนี้ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาแผนก EP-English Programme ด้วย

การประชุมสัมมนา
“พัฒนาศักยภาพทีมงานวิชาการ” ครั้งที่ 3

                เมื่อวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2013 สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพทีมงานวิชาการของโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 3  ณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ

การประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงการ ลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 
              

เมื่อวันที่ 17-19 พฤศจิกายน  2013  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพโครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำบีช อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยนายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนา

การอบรมเตรียมและพัฒนาผู้นำการบริหารในโรงเรียน รุ่นที่ 2              

เมื่อวันที่ 11-15 พฤศจิกายน  2013  สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ จัดอบรมเตรียมและพัฒนาผู้นำการบริหารโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 2  จำนวน 50 คน  ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
การประชุมการอบรมใช้งานโปรแกรม INFOPRO เพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยวันที่ 7 -8 พฤศจิกายน 2013 ณ อาคาร 75 ปี สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมสัญจรพันธกิจการศึกษาและเยี่ยมโรงเรียน

            เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2013  คณะกรรมการพันธกิจการศึกษา โดย ดร.รัศมี แดงสุวรรณ เป็นประธาน  จัดประชุมกรรมการพันธกิจการศึกษา สมัยวิสามัญครั้งที่ 2/2013 ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม โรงเรียนรังษี โรงเรียนเคนเน็ตแมคเคนซี โรงเรียนวิชชานารี ในโอกาสนี้คณะกรรมการฯ ได้พบปะเยี่ยมผู้บริหาร ทีมงาน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ

ค่ายฟูมฟักนักเรียนคริสเตียนกลุ่มล้านนา
“ค่ายล้านนาสัญจร”
หัวข้อ “”Walk with God”

            เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2013  โรงเรียนกลุ่มล้านนา ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม โรงเรียนเคนเน็ตแมคเคนซี  โรงเรียนวิชชานารี  โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา  โรงเรียนเจริญราษฎร์ และ โรงเรียนผดุงราษฎร์ เจ้าภาพสถานที่ จัดค่ายล้านนาสัญจร หัวข้อ “Walk with God” สำหรับนักเรียนมัธยมต้น

การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
CVT Orientation & Training Course

เมื่อวันที่ 4-25 ตุลาคม  2013  ณ สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ โดยฝ่ายประสานงานอาสาสมัคร CVT Rev. Dr. Sharon Bryant ผู้ประสานงานฯ จัดปฐมนิเทศและฝึกปฏิบัติสำหรับ CVT ใหม่ จำนวน 10 คน ณ บ้านพักกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพฯ และสำนักงานพันธกิจการศึกษา  เชียงใหม่ ภายหลังการอบรมปฐมนิเทศ ครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ  CVT เหล่านี้ จะถูกส่งไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ ที่ยื่นความจำนง ต่อไป

จัดเลี้ยงมุทิตาจิตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 24 กันยายน2013 โดย ดร.บัณฑิต ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และตัวแทนของสมาชิกสมาคมฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ นางพณิตา กำภู ณ อยุธยา ที่โรงแรม ปรินเซส หลานหลวง เนื่องในโอกาสที่ท่าน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2013 นี้

การเตรียมและพัฒนาผู้นำการบริหารในโรงเรียน รุ่นที่ 1         

เมื่อวันที่ 7-11 ตุลาคม 2013  สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ จัดอบรมเตรียมและพัฒนาผู้นำการบริหารโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 1  ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ

การประชุมหารือ OEM – Education Southland
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2013 ณ Bangkok Christian Guest House, Sala Daengได้มีการประชุมหารือกันระหว่าง สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ โดยตัวแทนโรงเรียนมูลนิธิฯ   และ หน่วยงาน Education Southland ประเทศนิวซีแลนด์ โดย Mr. Rex Capil, CEO เพื่อสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย - นิวซีแลนด์ โดยมีผู้จัดการหน่วยงาน Scholar Guide เป็นผู้ประสานงาน

“พัฒนาศักยภาพทีมงานวิชาการ”

                เมื่อวันที่ 25-27 กันยายน 2013 สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพทีมงานวิชาการของโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2  ณ บ้านพักกรุงเทพคริสเตียน ศาลาแดง กรุงเทพฯ

การประชุมปฏิบัติการ
“พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ”

                เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2013 สำนักงานพันธกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” หัวข้อ Need Assessment for Teaching English in CCT Schools” สำหรับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ โรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ณ บ้านพักกรุงเทพคริสเตียน ศาลาแดง กรุงเทพฯ มีผู้เข้าประชุม 80  คน

การประชุมปฏิบัติการ
“รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” สู่การปฏิบัติ

                เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2013 กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมปฏิบัติการ “รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” สู่การปฏิบัติ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ หลักสี่ กรุงทพฯ เพื่อนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายจากทุกภาคส่วน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบโล่เกียรติยศเพื่อประกาศเกียรติคุณแด่
ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย

                เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2013 นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในนามของ  นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งได้มอบโล่เกียรติยศเพื่อประกาศเกียรติคุณ แด่ ศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในการสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักร สมัยสามัญครั้งที่ 2/2013

                เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2013 ผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรฯ ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ  รองประธานฯ  ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการฯ ผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 /2013  ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการประกาศและอภิบาล
เยี่ยมโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

                เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2013 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการประกาศและอภิบาลในโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ศจ.ประสงค์ ทองเณร  ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร  ศจ.ทพ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์  อาจารย์ปริญญา  ตาวินโน และ ผป. ถนอม ปินตา  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการพันธกิจการศึกษา ออกเยี่ยมเยียนโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา พบปะผู้บริหารโรงเรียน กรรมการบริหารภายใน อนุศาสกและทีมงานศาสนกิจ เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและนำ best practice ไปเผยแพร่ และหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการประกาศและอภิบาล ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันเป็นนโยบายหลักของสภาคริสตจักรในประเทศไทย

เยี่ยมโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2013 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการประกาศและอภิบาลในโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ศจ.ประสงค์ ทองเณร  ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร  ศจ.ทพ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์  อาจารย์ปริญญา  ตาวินโน และ ผป. ถนอม ปินตา  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการพันธกิจการศึกษา ออกเยี่ยมเยียนพบปะผู้บริหารโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา กรรมการบริหารภายใน อนุศาสกและทีมงานศาสนกิจ เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและนำ best practice ไปเผยแพร่ และหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการประกาศและอภิบาล ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันเป็นนโยบายหลักของสภาคริสตจักรในประเทศไทย

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการประกาศและอภิบาล
เยี่ยมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

                เมื่อวันที่ 11กันยายน 2013 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการประกาศและอภิบาลในโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ศจ.ประสงค์ ทองเณร  ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร  และ ผป. ถนอม ปินตา  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการพันธกิจการศึกษา ออกเยี่ยมเยียนพบปะผู้บริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  กรรมการบริหารภายใน อนุศาสกและทีมงานศาสนกิจ เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและนำ best practice ไปเผยแพร่ และหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการประกาศและอภิบาล ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการประกาศและอภิบาล
เยี่ยมโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

                เมื่อวันที่ 11กันยายน 2013 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการประกาศและอภิบาลในโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ศจ.ประสงค์ ทองเณร  ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร  ศจ.ทพ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์  และ ผป. ถนอม ปินตา  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการพันธกิจการศึกษา ออกเยี่ยมเยียนพบปะผู้บริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรรมการบริหารภายใน อนุศาสกและทีมงานศาสนกิจ เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและนำ best practice ไปเผยแพร่ และหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการประกาศและอภิบาล ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันเป็นนโยบายหลักของสภาคริสตจักรในประเทศไทย

การประชุมสัญจรพันธกิจการศึกษาและเยี่ยมโรงเรียน

            เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2013  คณะกรรมการพันธกิจการศึกษา โดย ดร.รัศมี แดงสุวรรณ เป็นประธาน  จัดประชุมกรรมการพันธกิจการศึกษา สมัยวิสามัญครั้งที่ 1/2013 ณ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จังหวัดน่าน ในโอกาสนี้คณะกรรมการฯ ได้พบปะเยี่ยมผู้บริหาร ทีมงาน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ  โดยวันที่ 2 กันยายน เยี่ยมโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา   วันที่ 3  กันยายน เยี่ยมโรงเรียนเจริญราษฎร์ จังหวัดแพร่

รีทรีตอนุศาสกและทีมงานศาสนกิจ

เมื่อวันที่ 28-28 สิงหาคม 2013 สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ จัดรีทรีตอนุศาสกและทีมงานศาสนกิจ โรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย หัวข้อ “ไปให้ถึงเป้าหมาย...เพราะพระเจ้าทรงใช้ท่าน”(1โครินธ์ 9:6,  1 เปโตร 2:21) ณ บ้านสัมมนาหาดเจ้าสำราญ  จ.เพชรบุรี  เทศนาเปิดและสอนพระคัมภีร์โดย ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น  ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย  มีอนุศาสกและทีมงานจาก 26 โรงเข้าร่วมในการรีทรีตครั้งนี้จำนวน 80 คน

ประชุมหัวหน้าหน่วยงานสภาคริสตจักรฯ

                เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2013 ผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย   โดย ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรฯ  ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจินติ์ รองประธานฯ  ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์  เลขาธิการฯ  ผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิก ประชุมหัวหน้าหน่วยงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย  ณ ห้องประชุมอาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย  ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ เพื่อติดตามงานต่าง ๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ รับฟังปัญหาความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้บริหารการศึกษาจากนากาแลนด์เยี่ยมสภาคริสตจักรฯ

                เมื่อวันที่ 19-25 สิงหาคม 2013 ผู้บริหารโรงเรียนจากสภาคริสตจักรแบ๊บติสต์นากาแลนด์(Nagaland Baptist Church Council : NBCC) จำนวน 13 คน นำโดย Rev. Dr. Mechiehol Savi ได้มาเยี่ยมสถาบันการศึกษา และพันธกิจของสภาคริสตจักรในประเทศไทย สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้รับมอบหมายในการประสานงานโปรแกรมต่าง ๆ  ร่วมกับฝ่ายเอกสัมพันธ์  คณะจากนากาแลนด์ได้เข้าพบผู้บริหารสภาคริสตจักรฯ ได้เยี่ยมชมหน่วยงานและพันธกิจต่าง ๆ

เยี่ยมโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ

เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2013 คณะกรรมการพันธกิจการศึกษาฯ โดย ผป.ถนอม ปินตา ผู้อำนวยการ และ ผป.สุรพงศ์ มิตรกูล กรรมการพันธกิจการศึกษา ได้ไปเยี่ยมพบปะผู้บริหารโรงเรียนสัจจพิทยา กรุงเทพฯ และโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา จ.ชลบุรี  และติดตามโครงการพัฒนาของโรงเรียน โดยใช้ดอกผลกองทุนพัฒนามูลนิธิฯ  ปี 2556    และ โครงการพัฒนาที่กำลังขอเข้ามาสำหรับ ปี 2557

ประชุมคณะกรรมการร่างคู่มือการบริหารโรงเรียนมูลนิธิฯ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2013   คณะกรรมการจัดทำร่างคู่มือการบริหารโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยโดย ศจ.ดร.สินธุ์ คิมหะจันทร์ ประธานกรรมการฯ ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำร่างคู่มือการบริหารโรงเรียนฯ  ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ

การอบรม Literacy Training สำหรับอนุศาสกและครูศาสนกิจ

                เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2013 สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ร่วมกับ Bible league International: Asia-Pacific Division ซึ่งมี Mr. Dirk De Bruin , ผู้ประสานงาน Literacy Consultant

CCT-SDSU Meeting with Ecumenical Partners 2013

                เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2013 หน่วยงาน พัฒนาและบริการสังคม สภาคริสตจักรในประเทศไทย (The Social Development and Service Unit -SDSU) จัดสัมมนา CCT-SDSU Meeting with Ecumenical Partners 2013 – ASEAN Community 2015 : Churches Response โดยมี ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทยเกล่าวเปิดสัมมนา

ประชุมคณะกรรมการเตรียมและพัฒนาผู้นำการบริหารจัดการศึกษา

                เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2013 เวลา 14.00 น. สำนักงานพันธกิจการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมและพัฒนาผู้นำการบริหารจัดการศึกษา    ณ ห้องประชุม สำนักงานพันธกิจการศึกษา โดยมี ผป.ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์  เป็นประธานคณะกรรมการฯ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการประกาศและอภิบาล

                เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2013 เวลา 10.00 น. สำนักงานพันธกิจการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการประกาศและอภิบาลในโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย    ณ ห้องประชุม สำนักงานพันธกิจการศึกษา โดยมี ผป.ถนอม ปินตา  เป็นประธานคณะกรรมการฯ

การประชุมคณะกรรมการพันธกิจการศึกษา สามัญครั้งที่  2/2013

                เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2013 เวลา 09.30 น.  ดร.รัศมี แดงสุวรรณ ประธานคณะกรรมการพันธกิจการศึกษา ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพันธกิจการศึกษา สมัยสามัญครั้งทึ่2/2013 ณ ห้องประชุม สำนักงานพันธกิจการศึกษา โดยมี ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย เข้าร่วมประชุมด้วย

การประชุมสมาคมสภาการศึกษาเอกชน

                เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2013 สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย โดย ดร.จีระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ นายกสมาคมฯ  และ นายบัณฑิต ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ได้นำที่ประชุเข้าเยี่ยมคารวะ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  สมาคมสภาการศึกษาเอกชนฯ ได้ยื่นข้อร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การอุดหนุนเงินเดือนครู การอุดหนุนค่าครองชีพ สัดส่วนการรับนักเรียนของรัฐและเอกชน และการเลื่อนไหลของครูเอกชน

การเยี่ยมเยียนและสนับสนุนระหว่างโรงเรียนคู่พัฒนา

                เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2013  สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ ผป.ถนอม ปินตา ผู้อำนวยการ  ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนผดุงราษฎร์ จ.พิษณุโลกนำโดย อ.ปริญญา ตาวินโน ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ และทีมงาน ได้มาเยี่ยมโรงเรียนเจริญราษฎร์ จ.แพร่ โดยมี ผป.นพพร วุฒิการณ์ ผู้จัดการ  และ ผป.สมเดช ชายป่า ผู้อำนวยการ  ให้การต้อนรับ

ประชุมระบบบริหารงานโรงเรียนแบบบูรณาการ

                เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2013  ผป.กู้ศักดิ์ สารกิตติพันธ์   เหรัญญิกสภาคริสตจักรในประเทศไทยจัดประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีสถาบันโรงเรียนและหน่วยงานในภาคเหนือ  “ระบบบริหารงานโรงเรียนแบบบูรณาการ”  ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการบริหารภายในโรงเรียน โดยมีระบบงบประมาณ การเงิน การบัญชีรวมอยู่แล้ว  และเชิญ บริษัท อินโฟโปร บิสสิเนส โซลูชั่น จำกัด มาให้ข้อมูลและรายละเอียด

การนมัสการ  ศจ.ศ.(กิตติคุณ) ประกาย นนทวาสี
จากไปอยู่กับพระเจ้า

                ขอแสดงความอาลัยรัก ต่อ ครอบครัว ญาติของ ศจ. ศ(กิตติคุณ) ประกาย นนทวาสี อดีตรองประธานสภาคริสตจักรฯ ที่ได้จากไปอยู่กับพระเจ้าเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2013 ณ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ อายุได้ 87 ปี  ญาติได้ตั้งศพไว้ที่ ศาลาจันทร์เป็ง อาคารพันธกิจ คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่  มีการนมัสการพระเจ้าทุกคืน ตั้งแต่วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2013

สัมมนาการหัวหน้างานวิชาการ
รร.ผดุงราษฎร์ และ เจริญราษฎร์

เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎคม 2013 โรงเรียนผดุงราษฎร์ จังหวัดพิษณุโลก โดย อาจารย์ปริญญา ตาวินโน ผู้จัดการ- ผู้อำนวยการ  จัดสัมมนาทางวิชาการสำหรับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วยสาระการเรียนรู้ ณ โรงแรมควีน พาเลส อ.แม่สอด จ.ตาก วิทยากร ได้แก่ อาจารย์สมชัย ศิริสุจินต์ ผู้จัดการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ และ ผป.ถนอม ปินตา ผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ

การสัมมนาการพัฒนาศักยภาพ
ทีมงานวิชาการ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎคม 2013 สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ จัดจัดอบรมสัมมนาศักยภาพ สำหรับผู้อำนวยการและทีมงานวิชาการ  โรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 88  คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย เทศนาเปิดการอบรมโดย ศจ.ดร.บุญรัตน์  บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย หัวข้อเทศนา “ไปให้ถึงเป้าหมาย” (ฟิลิปปี 3:13-14)

ประชุมกรรมการ
สภาสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 4 กรกฎคม 2013 เวลา 10.00-12.30  น. สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย โดย ดร.จิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์ นายกสมาคมฯ ได้เรียกประชุมกรรมการบริหาร ณ โรงเรียนสมาคมสตรีไทย กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาหารือเรื่องเร่งด่วน

ประชุมกรรมการทุนพัฒนาบุคลากร
สภาคริสตจักรฯ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2013 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 75 ปีสภาคริสตจักรฯศูนย์ประสานงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ศจ.สยาม  ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรฯ เรียกประชุมกรรมการทุนการศึกษา จากดอกผลกองทุนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ

105 ปี พันธกิจแห่งแมคเคน
ใต้ร่มพระบารมี พันธกิจบนแผ่นดินนี้ไม่เคยหยุดนิ่ง

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2013 สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

จัดนมัสการเปิดกิจกรรมฉลอง 105 ปี และเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แมคเคน และเปิดตัว หนังสือ “เรื้อน ร้าย โรยลา 105 ปี พันธกิจแห่งแมคเคน ใต้ร่มพระบารมี..”

นมัสการพระเจ้าขอการทรงนำ
รักษาการผู้อำนวยการ รพ.แมคคอร์มิค

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2013 เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลแมคอร์มิค เชียงใหม่ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสขอการทรงนำในหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ผป.พญ. อุษณีย์พร ศรีมินิพันธุ์  ณ ห้องนมัสการ Edwin B. McDaniel โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

การอบรมบุคลากรการเงินการบัญชีและพัสดุครุภัณฑ์

เมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2013 สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้จัดอบรมบุคลากรการเงินการบัญชีและพัสดุครุภัณฑ์ ณ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา จังหวัดอุดรธานี  เทศนาเปิดและกล่าวเปิดอบรมโดย ผป.กู้ศักดิ์  สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรฯ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ Curriculum Development
MASHAV- Ofri International Training Center

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม -16 มิถุนายน 2013  กระทรวงต่างประเทศอิสราเอล  MASHAV- Israel’s Agency for International Development Cooperation, Ministry of Foreign Affairs จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Curriculum Development” โดยให้หน่วยงาน Ofri International Training Center, Jerusalem.เป็นผู้รับผิดชอบ  สถานที่อบรมสัมมนาคือ Kibbutz  Ramat Rachel, Jerusalem.  มีผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา 25 คน จากรัฐและเอกชน 17 ประเทศ ได้แก่ จีน, เวียดนาม, ไทย, โคโซโว, อามาเนีย, อาเซอร์ไบจัน, อูเบกิชสถาน, กัวเตมาลา, จอร์เจีย, กานา, เคนยา, เซนต์ ลูเซีย, เคนยา, ไนจีเรีย,โดมินิกัน, และ จาไมก้า  จากประเทศไทย  มี ผป.ถนอม ปินตา ผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ และ อาจารย์ศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ รอง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   สภาคริสตจักรในประเทศไทย

โรงเรียนผดุงราษฎร

โรงเรียนผดุงราษฎร์ จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดนมัสการ 12 พฤษภาคม 2013

 

การอบรมสร้างสาวกและการเพิ่มทวีคูณ
 ศิษยาภิบาล ผู้นำคริสตจักรและผู้ประกาศ

เมื่อวันที่  1 - 8 พฤษภาคม 2013 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ร่วมกับองค์กร International Evangelism Association-IEA จัดอบรมหลักสูตร “สร้างสาวกเพื่อการประกาศและการเพิ่มทวีคูณ” ปฏิบัติการเพิ่มทวีคูณ (Operation Multiplication) สำหรับศิษยาภิบาล ผู้นำคริสตจักร ผู้ประกาศ ในคริสตจักรสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศ วิทยากรหลักโดย ดร.บิลลี่ แฮงส์ (Dr. Billie Hanks Jr) ประธานองค์กร IEA และทีมงาน  การอบรมจัดขึ้น 2 แห่ง  ภาคกลาง อีสาน ใต้ จัดในวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2013 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ  มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 350 คน ภาคเหนือจัด ในวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2013 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์  เชียงใหม่  มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 480 คน

การประชุมเชิงปฏิบัติการโภชนาการสมวัยเด็กไทยแข็งแรง

เมื่อวันที่  7 พฤษภาคม 2013 สำนักงานบริหารแผนงานอาหารและโภชนาการ  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ซึ่งได้รับการประเมินโรงเรียนโภชนาการสมวัยยอดเยี่ยม ปี 2554 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โรงเรียนโภชนาการสมวัยเด็กไทยแข็งแรง” ณ ห้องประชุมจอห์น เอ. เอกิ้น  มีโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ  19 โรงเรียน รวม 50 คน เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้  อธิษฐานและกล่าวเปิด โดย ผป.ถนอม ปินตา ผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ โดย อาจารย์เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   วิทยากร ประกอบด้วย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์   ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารแผนงานอาหารและโภชนาการ  อาจารย์วรลักษณ์ คงหนู สำนักโภชนาการฯ

สัมมนาประธานกรรมการบริหารโรงเรียน
เพื่อทบทวนตราสารและบทบาทผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2013 สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดสัมมนา ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และ กรรมการพันธกิจการศึกษาฯ   ปีการศึกษา 2555   หัวข้อ  “ทบทวนตราสารและบทบาทของผู้แทนผู้รับอนุญาตโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย” ณ  ห้องประชุมสำนักงานพันธกิจการศึกษา  โดยมี อาจารย์ธีระพันธุ์ พุทธิสวัสดิ์  รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และผู้เชี่ยวชาญเฑาะด้านการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และ ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย

หน่วยงานบุคลากรจัดรีทรีตบุคลากร
หน่วยงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21-26 มีนาคม 2013 สภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยหน่วยงานบุคลากร ได้จัดรีทรีตและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากรหน่วยสภาคริสตจักรฯ ทั้งสำนักงานกรุงเทพฯ และสำนักงานเชียงใหม่ จำนวน 150 คน หัวข้อ “ไปให้ถึงเป้าหมาย” (ฟิลิปปี 3:12) ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร เทศนาเปิดการรีทรีตโดย ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรฯ สอนพระคัมภีร์โดย ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันต์อาจิณ รองประธานสภาคริสตจักรฯ ในโอกาสนี้ผู้เข้ารีทรีตได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษา เมืองเว้ และเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยใช้เส้นทางผ่านสุวรรณเขต ประเทศลาว ได้มีโอกาสเยี่ยมคริสตจักร Tin Lanh เมืองเว้  และคริสตจักร Ton Vinh Duc Chua Troi (คริสตจักรสรรเสริญพระเจ้า)  เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม นำโดย ผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรฯ  ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรฯ  รายการรีทรีตและทัศนศึกษาครั้งนี้ได้ใช้บริการของ บริษัทรักษ์เที่ยว ทราเวล สเตชั่น ในการติดต่อประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การอบรมหลักสูตร STEPสำหรับอนุศาสกและทีมงาน 
โรงเรียน และโรงพยาบาล มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรฯ

เมื่อวันที่ 18-22 มีนาคม 2013 สภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยครงการศาสนศาสตร์ศึกษาภาคพิเศษ ได้จัดอบรมหลักสูตร STEP(Special Theological Education Program) ประกาศนียบัตรคริสเตียนศึกษา (ปคต) สำหรับอนุศาสกโรงเรียน มหาวิทยาลัย และโรงเรียน ในการอบรมครั้งนี้สำนักงานพันธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมฯ  โดยใช้สถานที่ห้องประชุมสำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ ในการอบรมฯ  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยอนุศาสกและทีม จากโรงเรียน 23 โรง  โรงพยาบาล 4 แห่ง จำนวนรวมทั้งสิ้น 49 คน  เทศนาเปิดการอบรมโดย ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
สภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2013

เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2013 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2013 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย  กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณสภาคริสตจักรในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2013 (1 พฤษภาคม 2013 – 30 เมษายน 2014) ติดตามมติคณะกรรมการดำเนินงานฯ พิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์การส่งเงินบำรุงสภาคริสตจักรในประเทศไทย พิจารณาโครงการและกิจกรรมพิเศษ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สัมมนาผู้บริหารและประธานกรรมการบริหารโรงเรียน
เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015

 ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2013 สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดสัมมนา ประธานกรรมการบริหาร  ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และ กรรมการพันธกิจการศึกษาฯ   ปีการศึกษา 2555   หัวข้อ  “เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015” ณ  ห้องประชุมชั้น 11 อาคารจอห์น เอ.เอกิ้น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ

โรงเรียนเคนเน็ตแมคเคนซีจัดพิธีสำเร็จการศึกษา

โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี  จังหวัดลำปาง โดย อาจารย์วิมล ปั้นสวย รักษาการผู้จัดการ – ผู้อำนวยการ ได้จัดนมัสการพิธีรับขวัญบัณฑิตน้อยนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 3 ขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และพิธีสำเร็จการศึกษานักเรียนชั้น,มัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่  2 มีนาคม 2013   ณ หอประชุม โรงเรียนเคนเน็ตแมคเคนซี  โดยมี ผป.ถนอม ปินตา ผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษา เป็นผู้เทศนา และ ศจ.บุญศรี กลิ่นหอม ศิษยาภิบาลคริสตจักรเขลางค์พันธกิจ, ศิษย์เก่าอาวุโส ให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และรับขวัญนักเรียนผู้จบอนุบาล 3 ขึ้นชั้น ประถมปีที่ 1

โรงเรียนผดุงราษฎร์จัดพิธีจบหลักสูตร

โรงเรียนผดุงราษฎร์ จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดนมัสการพิธีบัณฑิตน้อยนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 3และพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 โดยได้เชิญ Rev. Dr. Sharon Bryant ผู้ประสานงาน CVT สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ  เป็นผู้เทศนาและให้โอวาทแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรเมื่อวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2556  ณ หอประชุมสัจธรรม โรงเรียนผดุงราษฎร์

โรงเรียนผดุงราษฎร์จัดวันวิชาการ

โรงเรียนผดุงราษฎร์ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดงานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2555 "WE ARE READY FOR ASEAN" และกิจกรรมโครงงานจบช่วงชั้น ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่  12-13 กุมภาพันธ์  2556 ณ บริเวณสนามโรงเรียนผดุงราษฎร์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด และ ผู้ปกครองนักเรียน  แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

การประชุมสภาที่ปรึกษา ศาสนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2013 มีการประชุมสภาที่ปรึกษา ศาสนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง “การศึกษาไทยกับศาสนศึกษา” ณ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมี นายสมพร เทพสิทธา ประธานคณะทำงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานการประชุม

การอบรมพัฒนารองฯ ผู้ช่วยฯ ผู้บริหารโรงเรียน
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2013 สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดอบรมพัฒนารองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิฯ เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมี ศจ.ดร. สินธุ์ คิมหะจันทร์ กรรมการพันธกิจการศึกษาเป็นผู้เทศนาเปิด

รีทรีตผู้บริหารและประธานกรรมการบริหารโรงเรียน
“ไปให้ถึงเป้าหมาย...เพราะพระเจ้าทรงใช้ท่าน”

ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2013 สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดรีทรีตและสัมมนา ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และ กรรมการพันธกิจการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2555 หัวข้อ “ไปให้ถึงเป้าหมาย... เพราะพระเจ้าทรงใช้ท่าน” (1โครินธ์ 9 : 26 , 1เปโตร 2:21) ณ ห้องนมัสการ ชั้น 4 สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยมี ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นผู้เทศนาเปิด

ผป. ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ได้รับโล่เกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ ผป. ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ได้รับโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ในโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติภายใต้โครงการ “120 ปี การฝึกหัดครูไทยถวายองค์ราชัน ธ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” จากนายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมรอยัลออร์คิดเชอราตัน กรุงเทพฯ

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) และคณะ
เข้าเยี่ยมคารวะคณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2013 ณ สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย 328 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต) นาย สุเทพ พรหมวาศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการการมีส่วนร่วม พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรฯ ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันต์อาจิณ รองประธานฯ ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาฯ และ ผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาฯ

คริสตจักรเบ็ธเอลมอบถวายพระวิหาร
รำลึกพระกิตติคุณสู่บ้านแป้น 128 ปี

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2013 คริสตจักรเบ็ธเอล บ้านแป้น จ.ลำพูน สังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่ จัดนมัสการเฉลิมฉลองการบูรณะพระวิหาร และการถวายผลหัวปี ประกอบพิธีมอบถวายพระวิหาร และเทศนาโดย ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย คริสตจักรเบ็ธเอลเป็นคริสตจักรเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยพ่อครูแมคกิลวารี(พ่อครูหลวง) นำพระกิตติคุณสู่ บ้านแป้น ลำพูน เมื่อ 128 ปีมาแล้ว

โรงเรียนวิชชานารี
จัดนมัสการเฉลิมฉลองวันคริสตสมภพ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2012 เวลา 17.00 น. โรงเรียนวิชชานารี จ.ลำปาง จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตมาสสำหรับนักเรียนและครู ซึ่งในปีนี้ใช้หัวข้อ “คริสตมาสแห่งพระพร” สำหรับครูและบุคลากรนั้น มีการนมัสการโดย ผป.ถนอม ปินตา ผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษา เป็นผู้แบ่งปันในหัวข้อ “ผู้นำข่าวดีวันคริสตมาส”

หน่วยงานสภาคริสตจักรในประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ
จัดนมัสการเฉลิมฉลองวันคริสตสมภพ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2012 เวลา 15.30 น. หน่วยงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย
สำนักงานภาคเหนือจัดนมัสการเฉลิมฉลองวันคริสตสมภพ ณ ห้องประชุมอาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ หัวข้อ “มีองค์พระคริสต์ ชีวิตชื่นบาน” เทศนาโดย ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจินต์ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยมีคณะผู้บริหารสภาคริสตจักรฯ ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรฯ ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรฯ ร่วมในการนมัสการและงานเฉลิมฉลองด้วย

ประชุมคณะทำงานจัดอบรม
“การสร้างสาวกและการเพิ่มทวีคูณ”

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2012 ณ ห้องประชุมอาคารหน่วยงานศิษยาภิบาล มีการประชุม
คณะทำงานเพื่อจัดอบรมการสร้างสาวกและการเพิ่มทวีคูณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยมีคณะผู้บริหารสภาคริสตจักรฯ เป็นปรึกษา และรับการสนับสนุนจากสภาคริสตจักรฯ และ ดร.บิลลี่ แฮงค์ โดยกำหนดการอบรมฯ ในเดือนพฤษภาคม 2013 โดยจัดเป็น 2 แห่ง คือ จังหวัดเชียงใหม่ และ กรุงเทพมหาสคร

เยี่ยมโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
ปรึกษางานการเตรียมงาน อาเซียนสัญจร

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2012 ผป.ถนอม ปินตา ผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษา
และ ผป.นเรศน์ สถิตย์พร รษก หน ฝ่ายคริสเตียนศึกษา สำนักงานพันธกิจการศึกษา และทีมงานเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม พบปะกับ ผป. สถาพร ลิ่มผดุง ผู้จัดการ อาจารย์สุรชัย นำพา ผู้อำนวยการ และกรรมการบริหารภายใน เพื่อเตรียมจัดกิจกรรม “อาเซียนสัญจร โดยพันธกิจการศึกษา ปีการศึกษา 2555” ครั้งที่ 4 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2013 ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จ.เชียงราย

โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนจัดนมัสการพระเจ้า
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2012 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จัดนมัสการพระเจ้าเพื่อ
ฉลอง 50 ปี การก่อตั้งของโรงเรียน “50 ปีแห่งพระพร 5 คำสอนของพระองค์” ณ โบสถ์โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน เทศนา โดย ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน เปิดสอนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1962 โดยใช้อาคารศาลาจันทรา เลิศพฤกษ์ บริเวณโบสถ์คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ (เดิม) เปิดเป็นโรงเลี้ยงเด็ก ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ อนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี อาจารย์ อรนารถ ฟูญาติ เป็นผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ

สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ เยี่ยมเยียน
โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2012 สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ โดยกรรมการพันธกิจการศึกษา
ศจ.ดร.สินธุ์ คิมหะจันทร์ ผป.ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ผป.ถนอม ปินตา ผู้อำนวยการ และทีมงาน ได้ไปเยี่ยมเยียน ผู้บริหารโรงเรียน โดยมี ผป.ศุภะ ยอดอานนท์ ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป และคณะได้ติดตามโครงการพัฒนาโรงเรียนซึ่งได้รับอนุมัติจากดอกผลกองทุนมูลนิธิฯ ปีงบประมาณ 2012 แผนงานพัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษา 2013 ต่อไป

พันธกิจการศึกษาเยี่ยมเยียนคริสตจักรยาระเด็น
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2012 กรรมการพันธกิจการศึกษา และบุคลากรสำนักงานพันธ
กิจการศึกษา ได้ออกไปเยี่ยมคริสตจักรและร่วมนมัสการกับคริสตจักร ในภาคที่ 16 กาญจนบุรี ร่วมนมัสการที่ คริสตจักรยาระเด็น ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เทศนาโดย ศจ.ดร.สินธุ์ คิมหะจันทร์ กรรมการพันธกิจการศึกษา